اطلاعات عمومي
نماد:
نام:
  صنعت:
  تالار:
  وضعيت:
ليست اوراق بهادار

چاپ

 نتيجه‌ي جستجو 1,295 مورد بوده است.

   1, 2    

نماد نام نام اختصاری نوع صنعت وضعيت آخرين قيمت تاريخ
١١١١١١١ عمراني مرحله دوم ٨٣ عمراني ٢-٨٣ مشاركت فعال  
١١١١١١٢ شهرداري مشهد مرحله اول ٨٤ شهرداري مشهد ١-٨٤ مشاركت فعال  
١١١١١١٣ وزارت راه مرحله اول ٨٥ راه ١-٨٥ مشاركت فعال  
١١١١١١٤ وزارت نيرو مرحله اول ٨٤ نيرو ١-٨٤ مشاركت فعال  
١١١١١١٥ عمراني مرحله دوم سال ٨٢ عمراني ٢-٨٢ مشاركت فعال  
١١١١١١٦ بانك كشاورزي بانك كشاورزي مشاركت فعال  
١١١١١١٧ بانك مركزي مرحله پنجم سال ١٣٨٥ بانك مركزي ٥-٨٥ مشاركت فعال  
١١١١١١٨ طرحهاي عمراني مرحله اول ٨٥ عمراني ١-٨٥ مشاركت فعال  
١١١١١١٩ وزارت راه - مرحله دوم ٨٥ راه ٢-٨٥ مشاركت فعال  
١١١١١٢٠ وزارت راه - مرحله دوم ٨٤ راه ٢-٨٤ مشاركت فعال  
١١١١١٢١ طرحهاي عمراني مرحله اول ٨٤ عمراني ١-٨٤ مشاركت فعال  
١١١١١٢٢ صنعت و معدن صنعت و معدن- مشاركت فعال  
١١١١١٢٣ مرحله اول ٨٣ وزارت نيرو نيرو ١-٨٣ مشاركت فعال  
١١١١١٢٤ طرحهاي عمراني آزاد راه قزوين رشت عمراني قزوين رشت مشاركت فعال  
١١١١١٢٥ رايان سايپا ٨٤ رايان سايپا ٨٤ مشاركت فعال  
١١١١١٢٦ عمراني مرحله اول ٨٢ عمراني ١-٨٢ مشاركت فعال  
١١١١١٢٧ وزارت راه - كشتيراني كشتيراني مشاركت فعال  
١١١١١٢٨ پتروشيمي زاگرس پتروشيمي زاگرس مشاركت فعال  
١١١١١٢٩ بانك مركزي مرحله دوم سال ١٣٨٥ بانك مركزي ٢-٨٥ مشاركت فعال  
١١١١١٣٠ بانك مركزي مرحله سوم سال ١٣٨٥ بانك مركزي ٣-٨٥ مشاركت فعال  
١١١١١٣١ بانك مركزي مرحله چهارم سال ١٣٨٥ مركزي ٤-٨٥ مشاركت فعال  
١١١١١٣٢ پتروشيمي فجر پتروشيمي فجر مشاركت فعال  
١١١١١٣٣ شهرداري مشهد مرحله اول ٨٥ شهرداري مشهد ١-٨٥ مشاركت فعال  
١١١١١٣٤ پتروشيمي اتيلن خارك پتروشيمي اتيلن خارك مشاركت فعال  
١١١١١٣٥ بانك مركزي مرحله اول سال ١٣٨٥ بانك مركزي ١-٨٥ مشاركت فعال  
١١١١١٣٦ عمراني مرحله نهم دولتي عمراني١-٨٣ مشاركت فعال  
١١١١١٣٧ مشاركت بانك مركزي بانك مركزي مشاركت فعال  
١١١١١٣٨ مشاركت بانك كشاورزي كشاورزي مشاركت فعال  
١١١١١٤٠ طرح تملك داراييها تملك داراييها مشاركت فعال  
١٢دولت طرح ١٢ دولت ١٢ دولت مشاركت فعال  
١٨٧١٩١٠١ ايران خودرو ايران خودرو. مشاركت فعال ٩١ ٢٤/٠٥/١٣٨٨
٨٦٠٩١٧ بانك مركزي مرحله ششم سال ١٣٨٦ بانك مركزي ٦-٨٦ مشاركت فعال  
٨٦١٠٢٢ بانك مركزي مرحله هفتم سال ١٣٨٦ بانك مركزي ٧-٨٦ مشاركت فعال  
٨٦١٢٠٥ بانك مركزي مرحله هشتم سال ١٣٨٦ بانك مركزي ٨-٨٦ مشاركت فعال  
GOLG-IOMFF-٠٠ سلف سنگ آهن دانه بندی سلف سنگ اهن مشاركت فعال ٨,٥٠٠,٢٥٠ ١٩/٠٥/١٣٩٣
IRB٥MEAF٨٩A١ طرح های عمرانی انتفاعی دولت طرح های عمرانی انتفاعی دولت مشاركت فعال  
آب و برق نيروگاه‌هاي برق آبي ٨٧ نيروگاه‌هاي برق آبي ٨٧ مشاركت فعال  
آب و فاضلاب كشور اوراق مشارکت چهار ساله طرح های آب و فاضلاب کشور طرح های آب و فاضلاب کشور مشاركت فعال  
آب و فاضلاب كشور ١٨ اوراق مشارکت چهار ساله طرح های آب و فاضلاب کشور ١٨ طرح های آب و فاضلاب کشور ١٨ مشاركت فعال  
آب و نيرو ١٨ طرحهای نیروگاه های برق آبی ١٨ طرحهای نیروگاه های برق آبی ١٨ مشاركت فعال  
آب و نيرو ٢٠ طرحهای نیروگاه های برق آبی ٢٠ طرحهای نیروگاه های برق آبی ٢٠ مشاركت فعال  
آبرساني اوراق مشارکت چهارساله طرح های آبرسانی طرح های آبرسانی مشاركت فعال  
آبرساني ١٩.٥ اوراق مشارکت چهارساله طرح های آبرسانی ١٩.٥ طرح های آبرسانی ١٩.٥ مشاركت فعال  
آبفر آبفر آبفر سهم ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري غيرفعال ١,٠٧٢ ١١/٠٤/١٣٨٥
آبي وزارت نيرو طرح آبی وزارت نیرو طرح آبی وزارت نیرو مشاركت فعال  
اخابر شركت مخابرات ايران مخابرات سهم مخابرات فعال ٢,٥٣٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
آسيا بيمه آسيا بيمه آسيا سهم بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی فعال ١,٢٤٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
آكنتور كنتورسازي ايران كنتورسازي سهم ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري فعال ٨,٥١٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
البرز بيمه البرز بيمه البرز سهم بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی فعال ١,١٢٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
آمونياك شيراز ١٦.٥ طرحهاي اوره آمونياك سوم شيراز ١٦.٥ آمونياك شيراز ١٦.٥ مشاركت فعال  
آمونياك شيراز ١٧ طرحهاي اوره آمونياك سوم شيراز ١٧ آمونياك شيراز ١٧ مشاركت فعال  
آمونياك شيراز NF سوم ١٦.٥ طرحهاي اوره آمونياك سوم شيراز NF سوم ١٦.٥ آمونياك شيراز NF سوم ١٦.٥ مشاركت فعال  
اي تي اف ١ صندوق ETF تست ١ etf تست ١ سهم گروه اوراق غیر فعال فعال  
اي تي اف ث تست ص ث تست ص ث واحد صندوق با درآمد ثابت واسطه گری های مالی و پولی فعال  
اي تي اف س تست ص س تست ص س واحد صندوق سهام واسطه گری های مالی و پولی فعال  
اي تي اف م تست ص م تست ص م واحد صندوق مختلط واسطه گری های مالی و پولی فعال  
ايران خودرو ٨٩ طرح ايران خودرو ٨٩ طرح ايران خودرو ٨٩ مشاركت فعال  
آيسان ١٩.٥ پروژه آیسان ١٩.٥ پروژه آیسان ١٩.٥ مشاركت فعال  
آيسان ٢٠ پروژه آیسان ٢٠ پروژه آیسان ٢٠ مشاركت فعال  
باختر كابل باختر باختر سهم ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فعال ٢,٩٣٦ ٢٢/٠٥/١٣٩٠
بافتهاي فرسوده قم ١٦.٥ پروژه بهسازي و احياء بافت هاي فرسوده پيرامون حرم مطهر (حضرت معصومه) ١٦.٥ پروژه احياء بافت هاي فرسوده قم ١٦.٥ مشاركت فعال  
بافتهاي فرسوده قم ١٧ پروژه بهسازي و احياء بافت هاي فرسوده پيرامون حرم مطهر (حضرت معصومه) ١٧ پروژه احياء بافت هاي فرسوده قم ١٧ مشاركت فعال  
بالبر كابل البرز كابل البرز سهم ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فعال ٢,٩٤٣ ٠٢/١٢/١٣٩٣
بانك مركزي(١) اوراق مشارکت بانك مركزي(١) مشارکت بانك مركزي(١) مشاركت فعال  
بانك مركزي(١) ١٩.٧٥ اوراق مشارکت بانك مركزي(١) ١٩.٧٥ مشارکت بانك مركزي(١) ١٩.٧٥ مشاركت فعال  
بانك مركزي(٢) اوراق مشارکت بانك مركزي(٢) مشارکت بانك مركزي(٢) مشاركت فعال  
بانك مركزي(٢) ١٩.٧٥ اوراق مشارکت بانك مركزي(٢) ١٩.٧٥ مشارکت بانك مركزي(٢) ١٩.٧٥ مشاركت فعال  
بانك مركزي(٣) اوراق مشارکت بانك مركزي(٣) مشارکت بانك مركزي(٣) مشاركت فعال  
بانك مركزي(٣) ١٩.٧٥ اوراق مشارکت بانك مركزي(٣) ١٩.٧٥ مشارکت بانك مركزي(٣) ١٩.٧٥ مشاركت فعال  
بانك مسكن بانك مسكن بانك مسكن مشاركت فعال  
بايكا كابلسازي ايران كابلسازي ايران سهم ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي غيرفعال ١,٩٨٧ ١٧/١٢/١٣٩٠
بترانس ايران ترانسفو ايران ترانسفو سهم ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فعال ٧,٥١٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
بتك كابل تك كابل تك سهم ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي غيرفعال ١٠,١٢٧ ٢٢/٠٦/١٣٩٠
برج دوقولو پروژه برجهای دوقولو پروژه برجهای دوقولو مشاركت فعال  
برق برق منطقه ای تهران برق منطقه ای تهران مشاركت فعال  
برق - پست فشار قوي اوراق مشارکت ٤ ساله طرحهای توسعه نیروگاههای برق - خطوط و پست های فشار قوی توسعه نیروگاههای برق - پست های فشار قوی مشاركت فعال  
برق - پست فشار قوي ١٨ اوراق مشارکت ٤ ساله طرحهای توسعه نیروگاههای برق - خطوط و پست های فشار قوی ١٨ توسعه نیروگاههای برق - پست های فشار قوی ١٨ مشاركت فعال  
برق ٨-١ برق منطقه اي تهران ٨ - مرحله اول برق منطقه اي ٨-١ مشاركت فعال  
برق آبي طرحهاي نيروگاهي برق آبي طرحهاي نيروگاهي برق آبي مشاركت فعال  
بسويچ پارس سوييچ پارس سوييچ سهم ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فعال ٣,٧١٣ ٠٦/١٢/١٣٩٣
بشهاب لامپ پارس شهاب پارس شهاب سهم ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فعال ١٩,١٣٩ ٢٠/١١/١٣٩٣
بقوه توليدي قوه پارس قوه پارس سهم ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي غيرفعال ٧٩٨ ٢٣/١١/١٣٨٤
بكاب صنايع جوشكاب يزد جوشكاب يزد سهم ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فعال ٨,٤٩٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
بكام کارخانجات توليدي شهيد قندي(شرکت سهامي عام) كابل قندي سهم ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فعال ١,٥٨٧ ٠٤/١٢/١٣٩٣
بموتو موتوژن موتوژن سهم ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فعال ٥,٥٥٠ ٠٤/١٢/١٣٩٣
بمهراب صنعتي مهرآباد مهرآباد سهم ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي غيرفعال ٣,٤٢٧ ٢٤/١٢/١٣٨٢
بنيرو نيروترانس نيروترانس سهم ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فعال ٤,٩٤٥ ٠٦/١٢/١٣٩٣
پارتا مجتمع صنعتي آرتاويل تاير آرتاويل تاير سهم لاستيك و پلاستيك فعال ١,٢٠٠ ١١/٠٨/١٣٩٢
پارس آرين پارس آرين پارس آرين سهم بانكها و موسسات اعتباري غيرفعال  
پارسان شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان نفت و گاز پارسیان سهم محصولات شيميايي فعال ٢,٨٨٣ ٠٦/١٢/١٣٩٣
پارسيان بيمه پارسيان بيمه پارسيان سهم بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی فعال ٢,٠٢٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
پارسيان ١٩ پارسیان ١٩ درصد پارسیان ١٩ درصد مشاركت فعال  
پارسيان ٢٠ پارسیان ٢٠ درصد پارسیان ٢٠ درصد مشاركت فعال  
پاسا ايران ياسا تاير و رابر ايران ياسا سهم لاستيك و پلاستيك فعال ٤,٢٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
پاكشو گروه صنعتي پاکشو پاکشو سهم محصولات شيميايي فعال ٩,٠٣٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
پالايش نفت بندرعباس ١٦.٥ تأمين منابع مورد نياز جهت اجرا و تكميل طرح افزايش ظرفيت توليد بنزين ١٦.٥ پالايش نفت بندرعباس ١٦.٥ مشاركت فعال  
پالايش نفت بندرعباس ١٧ تأمين منابع مورد نياز جهت اجرا و تكميل طرح افزايش ظرفيت توليد بنزين ١٧ پالايش نفت بندرعباس ١٧ مشاركت فعال  
پتاير توليدي ايران تاير ايران تاير سهم لاستيك و پلاستيك فعال ٣,٧٩١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
پتروشيمي ١٨ پتروشیمی مرحله اول ١٨ پتروشیمی مرحله اول ١٨ مشاركت فعال  
پتروشيمي ٢٠ پتروشیمی مرحله اول ٢٠ پتروشیمی مرحله اول ٢٠ مشاركت فعال  
پتروشيمي شازند ١٦.٥ پتروشيمي شازند اراك ١٦.٥ پتروشيمي شازند اراك ١٦.٥ مشاركت فعال  
پتروشيمي شازند ١٧ پتروشيمي شازند اراك ١٧ پتروشيمي شازند اراك ١٧ مشاركت فعال  
پتولي توليدي تهران توليدي تهران سهم لاستيك و پلاستيك غيرفعال ٩٠٣ ٢٩/٠١/١٣٨٥
پدرخش درخشان تهران درخشان سهم لاستيك و پلاستيك فعال ٣,٢٧٠ ٠٢/١٢/١٣٩٣
پدنا توليدي لاستيك دنا لاستيك دنا سهم لاستيك و پلاستيك غيرفعال ٢,٥٨٣ ٢٤/٠٤/١٣٨٥
پرديس سرمايه گذاري پرديس سرمايه گذاري پرديس سهم سرمايه گذاريها فعال ٩٤٣ ٠٦/١٢/١٣٩٣
پست نيرو ١٨ طرحهاي خطوط و پستهاي انتقال نيرو ١٨ پست انتقال نيرو ١٨ مشاركت فعال  
پست نيرو ٢٠ طرحهاي خطوط و پستهاي انتقال نيرو ٢٠ پست انتقال نيرو ٢٠ مشاركت فعال  
پسهند صنايع لاستيكي سهند لاستيك سهند سهم لاستيك و پلاستيك فعال ٤,٩٤٤ ٢٩/١١/١٣٩٣
پشاهن پلاستيك شاهين شاهين سهم لاستيك و پلاستيك غيرفعال ١,٤٢٦ ١٥/٠١/١٣٩١
پغرب توليدي و صنعتي ايران و غرب ايران و غرب سهم لاستيك و پلاستيك غيرفعال ٢,٠٠٠ ٠١/١١/١٣٨٢
پقدس قدس پلاستيك قدس پلاستيك سهم مبلمان و مصنوعات ديگر غيرفعال ١,٠٠٠ ٢٣/٠١/١٣٨٢
پكرمان گروه صنعتي بارز صنعتي بارز سهم لاستيك و پلاستيك فعال ٦,٠٥٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
پكيان توليدي لاستيك البرز لاستيك البرز سهم لاستيك و پلاستيك غيرفعال ١,١٣٣ ٠٤/٠٢/١٣٨٥
پلاست پلاستيران پلاستيران سهم لاستيك و پلاستيك غيرفعال ٩٣٧ ١٧/١٠/١٣٩٠
پلاسك پلاسكوكار سايپا پلاسكوكار سهم لاستيك و پلاستيك فعال ١,٢٥٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
پلوله توليدي گاز لوله گازلوله سهم لاستيك و پلاستيك غيرفعال ١,٠٥٦ ١١/٠٨/١٣٩٢
پنج طرح آزادراهي اوراق مشارکت چهار ساله احداث پنج طرح آزادراهی مشارکت پنج طرح آزادراهی مشاركت فعال  
پيزد مجتمع صنايع لاستيك يزد. لاستيك يزد. سهم ماشين آلات و تجهيزات غيرفعال  
تاپيكو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین پتروشیمی تامین سهم محصولات شيميايي فعال ٢,٠٩١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
تاتمس صنعتي و توليدي اتمسفر اتمسفر سهم ماشين آلات و تجهيزات غيرفعال ١,٠٠٠ ٠٥/٠٤/١٣٨٥
تاشتا صنايع توليدي اشتاد ايران اشتاد ايران سهم ماشين آلات و تجهيزات غيرفعال ٩٧٣ ١٥/١١/١٣٨٢
تايرا تراكتورسازي ايران تراكتور سازي سهم ماشين آلات و تجهيزات فعال ٤,٣٠٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
تبريز شهرداری تبریز شهرداری تبریز مشاركت فعال  
تپكو توليد تجهيزات سنگين – هپكو هپكو سهم ماشين آلات و تجهيزات غيرفعال ٩١٥ ٢٩/٠٣/١٣٩٢
تپمپس پمپ پارس پارس سهم ماشين آلات و تجهيزات غيرفعال ١,٧٠٥ ٢٢/٠٨/١٣٨٤
تپمپي پمپ سازي ايران پمپ ايران سهم ماشين آلات و تجهيزات فعال ٣,٠٩٢ ٠٥/١٢/١٣٩٣
تجارت ١٥ گواهي سپرده تجارت ١٥% سپرده تجارت ١٥% مشاركت فعال  
تجارت (٢) ١٥ گواهي سپرده تجارت (٢) ١٥% سپرده تجارت (٢) ١٥% مشاركت فعال  
تديزل بنيان ديزل بنيان ديزل سهم ماشين آلات و تجهيزات غيرفعال ٤,٠٧٣ ١٤/١٠/١٣٧٦
تراك ماشين آلات صنعتي تراكتور سازي ايران ماشين آلات تراكتورسازي سهم ماشين آلات و تجهيزات غيرفعال ١,٦٩١ ٢٥/٠٧/١٣٩٠
ترينگ بلبرينگ سازي ايران بلبرينگ ايران سهم ماشين آلات و تجهيزات غيرفعال ١,٧١٣ ٢٣/٠٩/١٣٨٣
تست واقعي تست واقعی تست واقعی سهم ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري فعال  
تست واقعي ٢ تست واقعی ٢ تست واقعی ٢ سهم ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري فعال  
تست١ تست١ تست١ مشاركت فعال  
تست١١١ تست تستي سهم گروه اوراق غیر فعال فعال  
تست٢ تست٢ تست٢ سهم گروه اوراق غیر فعال فعال ١,٢٨٠ ٢٥/٠٥/١٣٩٢
تصنا صنايع نساجي ايران صنايع نساجي سهم ماشين آلات و تجهيزات غيرفعال ١,١٠٠ ٢٨/١٢/١٣٧٨
تفيرو مهندسي فيروزا- فيروزا- سهم ماشين آلات و تجهيزات غيرفعال ٢,٨٦٤ ١٦/٠٤/١٣٩٣
تكشا گسترش صنايع و خدمات كشاورزي گسترش خدمات كشاورزي سهم ماشين آلات و تجهيزات فعال ٩,٣٨٥ ٢٩/١١/١٣٩٣
تكمان كمپرسورسازي ايران كمپرسور-ايران سهم ماشين آلات و تجهيزات فعال ١,٠٠٠ ٠٤/٠٨/١٣٨٢
تكمبا كمباين سازي ايران كمباين ايران سهم ماشين آلات و تجهيزات فعال ١,٠٦٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
تكميز كمپرسورسازي تبريز كمپرسور تبريز سهم ماشين آلات و تجهيزات غيرفعال ١,٢٩٩ ٢٤/٠٣/١٣٨٤
تكنو مهندسي تكنوتار مهندسي تكنوتار سهم ماشين آلات و تجهيزات فعال ١,٦٢٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
تليفت ليفتراك سازي سهند ليفتراك سازي سهم ماشين آلات و تجهيزات غيرفعال ١,٢٨١ ٢٧/٠٣/١٣٨٥
تمحركه ماشين سازي نيرومحركه ماشين سازي نيرومحركه سهم ماشين آلات و تجهيزات فعال ٢,٢٣٩ ٠٤/١٢/١٣٩٣
تموتو اشتاد موتورز اشتاد موتورز سهم ماشين آلات و تجهيزات غيرفعال  
توسعه برق طرحهاي توسعه نيروگاههاي برق توسعه نيروگاههاي برق مشاركت فعال  
توسعه برق ٤ طرحهاي توسعه نيروگاههاي برق ٤ ساله توسعه نيروگاههاي برق ٤ ساله مشاركت فعال  
توسعه پارس توسعه ميدان پارس جنوبي توسعه پارس جنوبي مشاركت فعال  
توسعه تهران توسعه و نوسازی بافت های فرسوده شهرداری تهران توسعه و نوسازی تهران مشاركت فعال  
توسعه نيرو طرح هاي توسعه نيروگاه هاي برق طرح توسعه نيروگاه مشاركت فعال  
تيپيكو سرمايه گذاري دارويي تامين دارويي تامين سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٤,٦١١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ثاباد مجتمعهاي توريستي ورفاهي آبادگران ايران توريستي آبادگران سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ٢,٧٢٧ ١٥/١١/١٣٩٣
ثابادح حق تقدم آبادگران حق تقدم آبادگران ايران سهم انبوه سازي املاک و مستغلات غيرفعال  
ثاخت بين المللي توسعه ساختمان توسعه ساختمان سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ١,٥١٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ثاژن سخت آژند سخت آژند سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ٣,٩٦٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ثاصفا ساختمان اصفهان ساختمان اصفهان- سهم انبوه سازي املاک و مستغلات غيرفعال ٧٣٢ ١٢/١٠/١٣٨٩
ثامان سامان گستراصفهان سامان گستر سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ١,٧١٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ثخوز سرمايه گذاري توسعه خوزستان سرمايه گذاري توسعه خوزستان سهم انبوه سازي املاک و مستغلات غيرفعال  
ثشاهد سرمايه گذاري شاهد سرمايه گذاري شاهد سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ١,٣٠٣ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ثشرق سرمايه‌گذاري مسکن شمال شرق مسکن شمال شرق سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ١,٨٤٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ثفارس عمران و توسعه فارس عمران فارس سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ٤,٤٧٢ ٠٤/١٢/١٣٩٣
ثمسكن سرمايه گذاري مسكن سرمايه گذاري مسكن سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ١,٨٢١ ٠٤/١٢/١٣٩٣
ثنوسا نوسازي وساختمان تهران نوسازي و ساختمان سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ٥,٧٥١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
جاخابر٠٨ شرکت مخابرات ایران ٢ مخابرات ایران سهم مخابرات فعال ٢,٦٢٧ ١٦/٠٤/١٣٩٣
جرمپنا٠٨ مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا ) ٢ مپنا ٢ سهم خدمات فني و مهندسي فعال  
جفملي٠٨ ملی صنایع مس ایران ٢ ملی مس سهم فلزات اساسي فعال ٢,٧٧٢ ١٦/٠٤/١٣٩٣
جفولاد٠٨ فولاد مبارکه اصفهان ٢ فولاد مبارکه سهم فلزات اساسي فعال ٤,٠١١ ١٦/٠٤/١٣٩٣
جوغدير٠٨ سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ ) ٢ غدیر سهم شرکتهاي چند رشته اي صنعتي فعال  
چافست افست افست سهم انتشار، چاپ و تكثير فعال ١٤,٠٠٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
چبسپا بسته بندي پارس بسته بندي پارس سهم محصولات كاغذي فعال ٦٤٢ ٢٧/٠٢/١٣٩١
چفرم ايران فرم ايران فرم سهم انتشار، چاپ و تكثير غيرفعال ١,٨٠٠ ٢٠/٠٣/١٣٧٧
چفيبر فيبر ايران فيبر ايران سهم محصولات چوبي فعال ٣,٤٢٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
چكارپ كارتن پارس كارتن پارس سهم محصولات كاغذي غيرفعال ١,٣١٧ ١٣/٠٩/١٣٨٤
چكارل كارتن البرز كارتن البرز سهم محصولات كاغذي غيرفعال ١,٥٦٢ ١٣/٠٩/١٣٨٤
چكارم كارتن مشهد كارتن مشهد سهم محصولات كاغذي فعال ٧٢٠ ٣١/٠٢/١٣٩١
چكارن كارتن ايران كارتن ايران سهم محصولات كاغذي فعال ٣,٥٦٣ ٠٦/١٢/١٣٩٣
چكاغذ كاغذ سازي قائم شهر كاغذ سازي قائم شهر سهم محصولات كاغذي غيرفعال  
چكاوه صنايع كاغذسازي كاوه كاغذ كاوه سهم محصولات كاغذي فعال ١٥,٦٣٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
چگيل گيلان پاكت گيلان پاكت سهم محصولات كاغذي غيرفعال ١,٢٣٨ ١١/٠٨/١٣٧٧
چمنچي نم چين نم چين سهم محصولات كاغذي غيرفعال  
چنوپا نئوپان ٢٢ بهمن نئوپان سهم محصولات چوبي غيرفعال ٤,٠٥٤ ٢٦/٠٥/١٣٩٠
حپترو حمل و نقل پتروشيمي (حمل و نقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي) حمل و نقل پتروشيمي سهم حمل و نقل آبی فعال ٢,٧٢٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
حتايد خدمات دريايي تايدواترخاورميانه تايدواتر سهم حمل و نقل آبی فعال ٤,٦٥٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
حتوكا حمل ونقل توكا حمل ونقل توكا سهم حمل و نقل آبی فعال ٢,٢١٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
حرم امام رضا نوسازي حرم امام رضا نوسازي شهرداري مشاركت فعال  
حرم رضا نوسازي حرم امام رضا ١٦% نوسازي حرم امام رضا مشاركت فعال  
حرهشا رهشادسپاهان رهشاد سهم حمل و نقل آبی غيرفعال ٣,٩٩٢ ١١/٠٨/١٣٩٢
حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس سهم حمل و نقل آبی فعال ١,٧٢٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
حفاري شركت حفاري شمال حفاري شمال سهم استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف فعال ٥,٢٤٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
حفجر کشتیرانی والفجر- کشتیرانی والفجر- سهم حمل و نقل آبی غيرفعال  
حكشتي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران كشتيراني ايران سهم حمل و نقل آبی فعال ٢,٨٢٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
خاذين سايپا آذين سايپا آذين سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٤,٢٩٧ ٢٩/١١/١٣٩٣
خارون كشتي سازي اروندان اروندان سهم ساير تجهيزات حمل و نقل غيرفعال ٥,٠٠٠ ٠٦/٠٨/١٣٧٥
خاور ايران خودرو ديزل ايران خودرو ديزل سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٧٣١ ٢٩/١١/١٣٩٣
خاهن آهنگري تراكتورسازي ايران آهنگري تراكتورسازي سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٢,٦١٨ ٠٥/٠٨/١٣٩٣
خبهمن گروه بهمن گروه بهمن سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ١,٩٤٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
خپارس پارس خودرو پارس خودرو سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٧١٠ ٢٩/١١/١٣٩٣
خپويش سازه پويش سازه پويش سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٢١,١٣٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ختراك ريخته گري تراكتورسازي ايران ريخته گري تراكتورسازي سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٢,٣٣٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ختور رادياتور ايران رادياتور سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٥,٧٦١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ختوقا گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران قطعات اتومبيل سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٣,٤٤١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ختيز توليدي تيزرو تيزرو سهم ساير تجهيزات حمل و نقل غيرفعال ١,٢٧٦ ٢٦/٠١/١٣٨٥
خچرخش چرخشگر چرخشگر سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٢,١٤٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
خريخت صنايع ريخته گري ايران ريخته گري ايران سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٣,٦٢٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
خرينگ رينگ سازي مشهد رينگ سازي سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٢,٣٤٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
خزاميا زامياد زامياد سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ١,٤٢٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
خزر فنرسازي زر فنرسازي زر سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٢,١٤٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
خساپا سايپا سايپا سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ١,٢٤٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
خشرق الكتريك خودرو شرق الكتريك خودرو سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ١,٦٦٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
خصدرا صنعتي دريايي ايران صدرا سهم پيمانكاري صنعتي غيرفعال ٣,٠١٦ ١١/٠٨/١٣٩٢
خعتبار سرمايه گذاري اعتبار ايرانيان سرمايه گذاري اعتبار ايرانيان سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ١,٦٧٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
خفنر فنرسازي خاور فنر خاور سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٢,٦٠٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
خكار ایرکا پارت صنعت ایرکا پارت صنعت سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٥,١٠١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
خكاوه سايپا ديزل سايپا ديزل سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٩٦٢ ٢٩/١١/١٣٩٣
خكمك كارخانجات كمك فنر ايندامين كمك فنر ايندامين سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٢,٨٤٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
خگستر گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو گسترش خودرو سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٢,٥١٥ ٠٦/١٢/١٣٩٣
خلنت لنت ترمز ايران لنت ترمز سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٢,٨٦٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
خمحركه صنعتي نيرو محركه نيرو محركه سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ١,٩٤٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
خمحور توليدمحورخودرو محور خودرو سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٢,٠٠٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
خمرتب صنعتي توليدي مرتب توليدي مرتب سهم خودرو و ساخت قطعات غيرفعال ٣,٥٦١ ٢٨/٠٩/١٣٨٣
خموتور موتورسازان تراكتور سازي ايران موتورسازان سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٢,٧٩٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
خمهر مهركام پارس مهركام پارس سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ١,٩٧٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
خنصير مهندسي نصير ماشين نصير ماشين سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٤,٤٣٣ ٠٦/١٢/١٣٩٣
خودرو ايران خودرو ايران خودرو سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٢,٦٣٣ ٠٦/١٢/١٣٩٣
خوزستان ٩١ ، ١٨ درصد طرح های شرکت آب و فاضلاب خوزستان ٩١ ، ١٨ درصد طرح آب و فاضلاب خوزستان ٩١ ، ١٨ درصد مشاركت فعال  
خوزستان ٩١ ، ٢٠ درصد طرح های شرکت آب و فاضلاب خوزستان ٩١ ، ٢٠ درصد طرح آب و فاضلاب خوزستان ٩١ ، ٢٠ درصد مشاركت فعال  
خوزستان ٩١ دوم، ١٨ درصد طرح های شرکت آب و فاضلاب خوزستان ٩١ مرحله دوم، ١٨ درصد طرح آب و فاضلاب خوزستان ٩١ مرحله دوم، ١٨ درصد مشاركت فعال  
خوزستان ٩١ دوم، ١٩.٥ درصد طرح های شرکت آب و فاضلاب خوزستان ٩١ مرحله دوم، ١٩.٥ درصد طرح آب و فاضلاب خوزستان ٩١ مرحله دوم، ١٩.٥ درصد مشاركت فعال  
خوزستان ٩١ دوم، ٢٠ درصد طرح های شرکت آب و فاضلاب خوزستان ٩١ مرحله دوم، ٢٠ درصد طرح آب و فاضلاب خوزستان ٩١ مرحله دوم، ٢٠ درصد مشاركت فعال  
خوساز صنعتي محور سازان ايران خودرو محورسازان سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٢,٤٦١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
دابور داروسازي ابوريحان دارو ابوريحان سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٢١,٦٨٣ ٢٩/١١/١٣٩٣
دارو كارخانجات داروپخش كارخانجات داروپخش سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٥,١٣١ ٢٩/١١/١٣٩٣
داسوه داروسازي اسوه داروسازي اسوه سهم مواد و محصولات دارويي فعال ١٦,١٥٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
دالبر البرزدارو البرز دارو سهم مواد و محصولات دارويي فعال ١١,٩٤٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
دامين داروسازي امين داروسازي امين سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٣,٠٥١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
دانا بیمه دانا بیمه دانا سهم بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی فعال ١,٣٤١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
دپارس پارس دارو پارس دارو سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٢٩,٧١٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
دتماد توليد مواد اوليه داروپخش مواداوليه داروپخش سهم مواد و محصولات دارويي فعال ١٦,٢٨٣ ٠٦/١٢/١٣٩٣
دتولي توليد دارو توليد دارو سهم محصولات شيميايي غيرفعال ٧,٣٥٧ ٠٥/٠٣/١٣٨٣
دتهران تهران دارو تهران دارو سهم مواد و محصولات دارويي غيرفعال ٣,١١٦ ٠٢/٠٤/١٣٩٢
دجابر داروسازي جابربن حيان داروسازي جابر سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٧,٨٧٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
دحكيم داروسازي حكيم داروسازي حكيم سهم مواد و محصولات دارويي غيرفعال ١٠٠ ١٠/٠٤/١٣٨٧
ددام شرکت داروسازي زاگرس فارمد پارس داروسازي زاگرس سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٧,٦٤٥ ٠٦/١٢/١٣٩٣
درازك لابراتوارهاي رازك دارو رازك سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٢٩,٥١٤ ٠٥/١٢/١٣٩٣
دروز داروسازي روز دارو روز دارو سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٤,٣٢١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
دريانوردي سازمان بنادر و دريانوردي بنادر و دريانوردي مشاركت فعال  
دزهراوي داروسازي زهراوي داروسازي زهراوي سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٤٧,٥٩٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
دسبحا داروسازي سبحان داروسازی سبحان سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٦,٢١٣ ٠٦/١٢/١٣٩٣
دسينا سينا دارو سينا دارو سهم مواد و محصولات دارويي فعال ١٢,٩٩٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
دشيري شيرين دارو شيرين دارو سهم مواد و محصولات دارويي غيرفعال  
دشيمي شيمي داروئي داروپخش داروئي داروپخش سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٦,٧٠٣ ٠٦/١٢/١٣٩٣
دعبيد لابراتوار دكتر عبيدي دكترعبيدي سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٧,٠٩١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
دفارا داروسازي فارابي داروسازي فارابي سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٩,٨٠١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
دفرا فراورده هاي تزريقي ايران فراورده هاي تزريقي سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٨,٠٦١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
دقاضي داروسازي شهيدقاضي تبريز داروسازي تبريز سهم مواد و محصولات دارويي غيرفعال  
دكوثر داروسازي كوثر داروسازي كوثر سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٣,٩٨٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
دكيمي كيميدارو كيميدارو سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٧,٤٥٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
دلر داروسازي اكسير داروسازي اكسير سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٩,٥٥٥ ٢٩/١١/١٣٩٣
دلقما داروسازي لقمان داروسازي لقمان سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٤,١٣٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
دولت طرح ١٠ دولت ١٠ دولت مشاركت فعال  
ديران ايران دارو ايران دارو سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٥,٣٠٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذابريشم پرورش كرم ابريشم ايران كرم ابريشم سهم زراعت و خدمات وابسته فعال  
ذاتكاي بیمه اتکایی ایرانیان بیمه اتکایی ایرانیان سهم بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی فعال ١,٩٥٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذآرد تجارت آرد تجارت آرد تجارت سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال  
ذارشك سرمايه گذاري ارشك ارشك سهم سرمايه گذاريها فعال  
ذارفع شركت آهن و فولاد ارفع فولاد ارفع سهم فلزات اساسي فعال ٢,٢٥٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذآرمان شرکت بیمه آرمان بيمه آرمان سهم بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی فعال ١,٤٠١ ٠٥/١٢/١٣٩٣
ذآريان سرمایه گذاری پارس آریان پارس آريان سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ١,٧٩٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذآس پ آ س پ آ س پ سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ١,٢٩٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذآساس صندوق سرمايه‌گذاري آساس-سهام آساس-سهام ETF واحد صندوق سهام صندوق سرمايه گذاري قابل معامله فعال ٦,٩٠٢ ٠٥/١٢/١٣٩٣
ذآسام مختلط آرمان سپهر آيندگان ETF مختلط آرمان ETF سهم صندوق سرمايه گذاري قابل معامله فعال ١١,٠٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذاساما گروه ارتباطات ماهواره ای سامان ماهواره سامان سهم مخابرات فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذاستارتر ديجيتال استارتر ديجيتال ضدسرقت خودرو استارتر ديجيتال سهم اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري فعال ٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذاسفراين مجتمع صنعتي اسفراين صنعتي اسفراين سهم فلزات اساسي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذاشراق کشت و صنعت اشراق (سهامی عام ) کشت و صنعت اشراق سهم زراعت و خدمات وابسته فعال ١,٠٠٠ ٢٦/٠١/١٣٩١
ذاطلس صندوق سرمايه‌گذاري اطلس-سهام اطلس ETF واحد صندوق سهام صندوق سرمايه گذاري قابل معامله فعال ٨,٥٤١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذاعتصام سرمايه گذاري اعتصام اعتصام سهم سرمايه گذاريها فعال  
ذاعتلا شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز اعتلاء البرز سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ١,٨١٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذافرا شرکت افرانت(سهامی عام) شرکت افرانت(سهامی عام) سهم رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن فعال ٣,٥٨٠ ٢٩/١١/١٣٩٣
ذالكترونيكي جوين صنایع ماشینهای الکترونیکی جوین الکترونیکی جوین سهم ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فعال ١,٠٠٠ ١٩/٠٩/١٣٩٢
ذالماس صندوق سرمايه‌گذاري الماس-سهام الماس-سهام ETF واحد صندوق سهام صندوق سرمايه گذاري قابل معامله فعال ١٠,٢٠٠ ١٥/١٠/١٣٩٣
ذآلومينا آلوميناي ايران آلوميناي ايران سهم استخراج كانه هاي فلزي فعال  
ذآلومينيوم جنوب مجتمع آلومینیوم جنوب آلومینیوم جنوب سهم فلزات اساسي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذانرژي١ نهاد های مالی بورس انرژی بورس انرژی سهم فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعال ١١,٠٠٠ ١٤/١١/١٣٩٣
ذانرژي٢ فعالان بورس انرژی فعالان انرژی سهم فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعال ٧,٩٠٠ ٠٩/٠٧/١٣٩٣
ذانرژي٣ سایر اشخاص بورس انرژی سایر بورس انرژی سهم فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعال ٩,٠٤١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذانصا١ گواهی سپرده بانک انصار سپرده انصار گواهي سپرده فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذانفورماتيك شرکت گسترش انفورماتیک ایران گسترش انفورماتیک سهم رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذايجاد محيط شرکت ایجاد محیط (سهامی خاص) ایجاد محیط سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذايران دوچرخ ايران دوچرخ ايران دوچرخ سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذايرسوتر حمل و نقل ايران و روسيه حمل و نقل ايران و روسيه سهم حمل و نقل, انبارداری و ارتباطات فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذآينده آینده سازان بهشت پارس بهشت پارس سهم زراعت و خدمات وابسته فعال ٨٩١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذباريند نرم خودرو طرح صنعتي باريند نرم خودرو باريند نرم خودرو سهم اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري فعال  
ذبازرگاني معادن بازرگاني معادن ايران بازرگاني معادن سهم تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذبالاس مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن مهندسي راه آهن سهم حمل و نقل آبی فعال ٩,٣٣٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذبايكا کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام) کابلسازی ایران سهم ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فعال ٢,٧٤٦ ٢٧/١١/١٣٩٣
ذبپاس شرکت بیمه پاسارگاد بیمه پاسارگاد سهم بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی فعال ٣,٨٨٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذبتك کارخانجات کابلسازی تک کابلسازی تک سهم ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فعال ٣,٠٠٠ ١٩/١١/١٣٩٣
ذبدكو فروشگاههاي زنجيره اي ديوكس فروشگاه ديوكس سهم تجارت عمده و خرده فروشی وسایل نقلیه موتور فعال ١,٣٥٥ ٠٥/١٢/١٣٩٣
ذبرق آبادان توليد نيروي برق آبادان برق آبادان سهم عرضه برق, گاز, بخار و آب گرم فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذبرق منجيل توليد نيروي برق سبز منجيل برق منجیل سهم عرضه برق, گاز, بخار و آب گرم فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذبرنا بازرگاني برنا برنا سهم تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذبري ايران ترانسفو ري ايران ترانسفو ري سهم ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذبساما شرکت بیمه سامان بیمه سامان سهم بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی فعال ١,٧٨٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذبعثت ١ مشاركت بعثت مشاركت بعثت مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٢٤/١٠/١٣٩٣
ذبكرما شرکت تولید نیروی برق کرمان ( سهامی عام) نیروی برق کرمان سهم عرضه برق, گاز, بخار و آب گرم فعال ١,٠٠٠ ٢٦/٠١/١٣٩١
ذبمپنا تولید برق عسلویه مپنا برق مپنا سهم عرضه برق, گاز, بخار و آب گرم فعال ١١,٢٥٥ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذبميلا توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام ) آهن و فولاد میلاد سهم تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور فعال ٧١٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذبناآفرين گسترش سازه بنا آفرین ایرانیان (سهامی خاص) بنا آفرین ایرانیان سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذبوتان مشارکت بوتان ٣ ماهه ٢٠ در صد مشارکت بوتان ٣ ماهه ٢٠ در صد مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠/١٠/١٣٩٣
ذبورس شرکت بورس اوراق بهادار تهران شرکت بورس سهم فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذبورس ١ کارگزارن بورس اوراق بهادار کارگزارن بورس سهم فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعال ٧,٥٣٣ ١١/٠٩/١٣٩٣
ذبورس ٢ نهادهای مالی بورس اوراق بهادار نهادهای مالی بورس سهم فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعال ٨,٧٥٠ ٢٩/٠٥/١٣٩٣
ذبورس ٣ سایر اشخاص بورس اوراق بهادار سایر اشخاص بورس سهم فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعال ٤,٤٠٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذبهپاك صنعتی بهپاک صنعتی بهپاک سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ٣,١٣٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذبهشتي شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي كشت و صنعت بهشتي سهم زراعت و خدمات وابسته فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذبيستون شرکت پتروشیمی بیستون (سهامی عام ) پتروشیمی بیستون سهم محصولات شيميايي فعال ١,٠٠٠ ٢٦/٠١/١٣٩١
ذپارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر آرتاویل تایر سهم لاستيك و پلاستيك فعال ١,٣٧٥ ١٤/١١/١٣٩٣
ذپارسا طرح ساختمان پارسا ساختمان پارسا سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال  
ذپاساد بانك پاسارگاد ٢ بانك پاسارگاد ٢ سهم بانكها و موسسات اعتباري غيرفعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذپاسار بانك پاسارگاد بانك پاسارگاد سهم بانكها و موسسات اعتباري فعال ٢,١٩٠ ٢٥/٠٥/١٣٩٠
ذپانفت ١ مشاركت نفت فصلي ٢٠ درصد مشاركت نفت فصلي ٢٠ درصد مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذپترو كوهدشت توسعه پتروشيمي كوهدشت پتروشيمي كوهدشت سهم محصولات شيميايي فعال  
ذپترو گچساران پتروشیمی گچساران (سهامی خاص) پتروشیمی گچساران سهم محصولات شيميايي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذپترو مرواريد شرکت پترو شیمی مروارید پترو شیمی مروارید سهم محصولات شيميايي فعال  
ذپتروباختر پتروشيمي باختر پتروشيمي باختر سهم محصولات شيميايي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذپتروشيمي تبريز پتروشیمی تبریز(سهامی عام) پتروشیمی تبریز سهم محصولات شيميايي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذپتروشيمي دماوند پتروشيمي دماوند پتروشيمي دماوند سهم عرضه برق, گاز, بخار و آب گرم فعال  
ذپتروشيمي سلمان پتروشيمي سلمان فارسي پتروشيمي سلمان سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذپتروشيمي مرجان پتروشيمي مرجان پتروشيمي مرجان سهم محصولات شيميايي فعال  
ذپتروشيمي همدان پتروشيمي ابن سينا همدان پتروشيمي همدان سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال ١٠,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذپتروكاويان شرکت پتروشیمی کاویان پتروشیمی کاویان سهم محصولات شيميايي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذپترول شرکت پتروشیمی ایرانیان پتروشیمی ایرانیان سهم محصولات شيميايي فعال ١,٧٥٩ ٠٤/١٢/١٣٩٣
ذپخش شرکت پخش البرز پخش البرز سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٣,٤٥٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذپذير٢ پذيره نويسي بانك پاسارگاد پذيره نويسي بانك پاسارگاد سهم بانكها و موسسات اعتباري فعال ٢,٠٤٠ ١٧/٠٨/١٣٨٩
ذپردازش اطلاعات پردازش اطلاعات ايرانيان پردازش اطلاعات سهم سرمايه گذاريها فعال  
ذپرشيا اوراق مشاركت نفت و گاز پرشيا نفت و گاز پرشيا مشاركت فعال ١,٠٠٦,٦٥٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذپشاهن تولیدی پلاستیک شاهین تولیدی پلاستیک شاهین سهم لاستيك و پلاستيك فعال ٩٠٠ ٢٢/١٠/١٣٩٣
ذپكوير كوير تاير كوير تاير سهم لاستيك و پلاستيك فعال ١٤,٧٥١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذپلاست کارخانجات تولیدی پلاستیران (سهامی عام) تولیدی پلاستیران سهم لاستيك و پلاستيك فعال ٥٠٢ ١٦/١٠/١٣٩٣
ذپلوله گاز لوله گاز لوله سهم لاستيك و پلاستيك فعال ٢,٠١٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذپلينار شرکت پلی نار (سهامی عام) پلی نار سهم محصولات شيميايي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذپيزد مجتمع صنايع لاستيك يزد لاستيك يزد سهم لاستيك و پلاستيك فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذپيمانكاري نوين پیمانکاری انرژی نوین (سهامی خاص) پیمانکاری نوین سهم خدمات فني و مهندسي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتات بانک تات بانک تات سهم بانكها و موسسات اعتباري فعال ٢,٧٦٨ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتاس ٤ بانك آريا بانك آريا سهم بانكها و موسسات اعتباري فعال ١,٠٠٠ ٢١/١٢/١٣٨٩
ذتامكو تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب (سهامی خاص ) ماشین آلات ساختمانی و نصب سهم ماشين آلات و تجهيزات فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتبريز شرکت ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز سهم ساخت محصولات فلزي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتپكو توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو تجهيزات ‌هپكو سهم ماشين آلات و تجهيزات فعال ٥٩٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتپمپس شرکت تولیدی پمپ پارس پمپ پارس سهم ماشين آلات و تجهيزات فعال ١٥٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتجار شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان گسترش تجارت ایرانیان سهم تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور فعال ١,٢٣٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتراك ماشين‌آلات صنعتي تراكتورسازي ماشين‌آلات تراكتورسازي سهم ماشين آلات و تجهيزات فعال ٩١٤ ٢٥/١١/١٣٩٣
ذتست ٢٥ گواهي سپرده تست ٢٥ گواهي سپرده تست ٢٥ گواهي سپرده فعال ١,٠٠٠,١٠٠ ٠٤/١٢/١٣٨٨
ذتسه٨٩٠٧ امتياز تسهيلات مسكن مهر ماه ٨٩ تسهيلات مسكن مهر ٨٩ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٣٤٣,٣٠١ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتسه٨٩٠٨ امتياز تسهيلات مسكن آبان ماه ٨٩ تسهيلات مسكن آبان ٨٩ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٣١٠,٨٤٢ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتسه٨٩٠٩ امتياز تسهيلات مسكن آذر ماه ٨٩ تسهيلات مسكن آذر ٨٩ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٢٩٣,٠٩٧ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتسه٨٩١٠ امتياز تسهيلات مسكن دي ماه ٨٩ تسهيلات مسكن دي ٨٩ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٣١٥,٤٠٠ ١٥/١٠/١٣٩٢
ذتسه٨٩١١ امتياز تسهيلات مسكن بهمن ماه ٨٩ تسهيلات مسكن بهمن ٨٩ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٤٥٩,٩٩١ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتسه٨٩١٢ امتياز تسهيلات مسكن اسفند ماه ٨٩ تسهيلات مسكن اسفند ٨٩ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٥٥٨,٩٠٥ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتسه٩٠٠١ امتياز تسهيلات مسكن فروردين ماه ٩٠ تسهيلات مسكن فروردين ٩٠ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٥٤٦,٦١٧ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتسه٩٠٠٢ امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت ماه ٩٠ تسهيلات مسكن ارديبهشت ٩٠ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٠٢,٥٠٧ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتسه٩٠٠٣ امتیاز تسهيلات مسكن خرداد ماه ٩٠ تسهيلات مسكن خرداد ٩٠ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٧٣٩,٨٥٨ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتسه٩٠٠٤ امتیاز تسهيلات مسكن تیر ماه ٩٠ تسهيلات مسكن تیر ٩٠ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٧٦٧,٥٥٦ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتسه٩٠٠٥ امتیاز تسهيلات مسكن مرداد ماه ٩٠ تسهيلات مسكن مرداد ٩٠ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٤٤,٦٥٣ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتسه٩٠٠٦ امتیاز تسهيلات مسكن شهریور ماه ٩٠ تسهيلات مسكن شهریور ٩٠ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٤٦,٧٣٨ ١٥/٠٥/١٣٩٣
ذتسه٩٠٠٧ امتیاز تسهيلات مسكن مهر ماه ٩٠ تسهيلات مسكن مهر ٩٠ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٩٠٥,٠٢٠ ١٥/٠٦/١٣٩٣
ذتسه٩٠٠٨ امتیاز تسهيلات مسكن آبان ماه ٩٠ تسهيلات مسكن آبان ٩٠ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٣٧,٤٩١ ١٥/٠٧/١٣٩٣
ذتسه٩٠٠٩ امتیاز تسهيلات مسكن آذر ماه ٩٠ تسهيلات مسكن آذر ٩٠ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٧٩٧,٠١٧ ١٤/٠٨/١٣٩٣
ذتسه٩٠١٠ امتیاز تسهيلات مسكن دی ماه ٩٠ تسهيلات مسكن دی ٩٠ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٧٦٧,٥٩٥ ١٥/٠٩/١٣٩٣
ذتسه٩٠١١ امتیاز تسهيلات مسكن بهمن ماه ٩٠ تسهيلات مسكن بهمن ٩٠ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٦٨٥,٥٨٣ ١٥/١٠/١٣٩٣
ذتسه٩٠١٢ امتیاز تسهيلات مسكن اسفند ماه ٩٠ تسهيلات مسكن اسفند ٩٠ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٧٢٤,٩٤٧ ١٥/١١/١٣٩٣
ذتسه٩١٠١ امتیاز تسهيلات مسكن فروردين ماه ٩١ تسهيلات مسكن فروردين ٩١ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٩٢٠,٤٤٩ ١٥/٠٦/١٣٩٣
ذتسه٩١٠٢ امتیاز تسهيلات مسكن اردیبهشت ماه ٩١ تسهيلات مسكن اردیبهشت ٩١ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٧١,٩٦٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتسه٩١٠٣ امتیاز تسهيلات مسكن خرداد ماه ٩١ تسهيلات مسكن خرداد ٩١ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٧٩١,٣٦٤ ١٤/٠٨/١٣٩٣
ذتسه٩١٠٤ امتیاز تسهيلات مسكن تیر ماه ٩١ تسهيلات مسكن تیر ٩١ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٧٨٦,٧١٢ ١٥/٠٩/١٣٩٣
ذتسه٩١٠٥ امتیاز تسهيلات مسكن مرداد ماه ٩١ تسهيلات مسكن مرداد ٩١ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٧١٠,١٦٣ ١٥/١٠/١٣٩٣
ذتسه٩١٠٦ امتیاز تسهيلات مسكن شهریور ماه ٩١ تسهيلات مسكن شهریور ٩١ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٧١٧,٤١٧ ١٥/١١/١٣٩٣
ذتسه٩١٠٧ امتیاز تسهيلات مسكن مهر ماه ٩١ تسهيلات مسكن مهر ٩١ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٢٨,٠٧٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩١٠٨ امتیاز تسهيلات مسكن آبان ماه ٩١ تسهيلات مسكن آبان ٩١ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٥٧,٠٠٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩١٠٩ امتیاز تسهيلات مسكن آذر ماه ٩١ تسهيلات مسكن آذر ٩١ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٧٥,٧٧٥ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩١١٠ امتیاز تسهيلات مسكن دی ماه ٩١ تسهيلات مسكن دی ٩١ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٧٠,٨٧٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩١١١ امتیاز تسهيلات مسكن بهمن ماه ٩١ تسهيلات مسكن بهمن ٩١ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٤٩,٣١٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩١١٢ امتیاز تسهيلات مسكن اسفند ماه ٩١ تسهيلات مسكن اسفند ٩١ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٥٥,١٨٥ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٢٠١ امتیاز تسهيلات مسكن فروردین ماه ٩٢ تسهيلات مسكن فروردین ٩٢ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٦٣,١٤٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٢٠٢ امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت ماه ٩٢ تسهيلات مسكن ارديبهشت ٩٢ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٦٩,٠٦٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٢٠٣ امتياز تسهيلات مسكن خرداد ماه ٩٢ تسهيلات مسكن خرداد ٩٢ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٧٣,٣٤٥ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٢٠٤ امتياز تسهيلات مسكن تیر ماه ٩٢ تسهيلات مسكن تیر ٩٢ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٥٢,٦٥٥ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٢٠٥ امتياز تسهيلات مسكن مرداد ماه ٩٢ تسهيلات مسكن مرداد ٩٢ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٥٤,٤٨٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٢٠٦ امتياز تسهيلات مسكن شهریور ماه ٩٢ تسهيلات مسكن شهریور ٩٢ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٦٧,٣١٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٢٠٧ امتياز تسهيلات مسكن مهر ماه ٩٢ تسهيلات مسكن مهر ٩٢ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٦٣,٢٩٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٢٠٨ امتياز تسهيلات مسكن آبان ماه ٩٢ تسهيلات مسكن آبان ٩٢ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٧٨,٠٨١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٢٠٩ امتياز تسهيلات مسكن آذر ماه ٩٢ تسهيلات مسكن آذر ٩٢ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٧٦,٥١٥ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٢١٠ امتياز تسهيلات مسكن دی ماه ٩٢ تسهيلات مسكن دی ٩٢ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٦٩,٩٤٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٢١١ امتياز تسهيلات مسكن بهمن ماه ٩٢ تسهيلات مسكن بهمن ٩٢ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٦٣,١٠٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٢١٢ امتياز تسهيلات مسكن اسفند ماه ٩٢ تسهيلات مسكن اسفند ٩٢ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٦١,٠٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٣٠١ امتياز تسهيلات مسكن فروردین ماه ٩٣ تسهيلات مسكن فروردین ٩٣ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٧٧,٢١٥ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٣٠٢ امتياز تسهيلات مسكن اردیبهشت ماه ٩٣ تسهيلات مسكن اردیبهشت ٩٣ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٧٦,٥٢١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٣٠٣ امتياز تسهيلات مسكن خرداد ماه ٩٣ تسهيلات مسكن خرداد ٩٣ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٨٤,٢٧٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٣٠٤ امتياز تسهيلات مسكن تیر ماه ٩٣ تسهيلات مسكن تیر ٩٣ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٨١,٩٧٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٣٠٥ امتياز تسهيلات مسكن مرداد ماه ٩٣ تسهيلات مسكن مرداد ٩٣ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٧٠,٤٤٣ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٣٠٦ امتياز تسهيلات مسكن شهریور ماه ٩٣ تسهيلات مسكن شهریور ٩٣ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٨١,٠٢٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٣٠٧ امتياز تسهيلات مسكن مهر ماه ٩٣ تسهيلات مسكن مهر ٩٣ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٦٨,٠١٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٣٠٨ امتياز تسهيلات مسكن آبان ماه ٩٣ تسهيلات مسكن آبان ٩٣ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٨٠,٩١٥ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٣٠٩ امتياز تسهيلات مسكن آذر ماه ٩٣ تسهيلات مسكن آذر ٩٣ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٧٦,٦٤٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٣١٠ امتياز تسهيلات مسكن دی ماه ٩٣ تسهيلات مسكن دی ٩٣ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٧٠,٩٣٥ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتسه٩٣١١ امتياز تسهيلات مسكن بهمن ماه ٩٣ تسهيلات مسكن بهمن ٩٣ سهم بانکها و موسسات اعتباری/ تسهیلات مسکن فعال ٨٥٦,٢٩٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران ( سهامی عام) اشتاد ایران سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٤,٠٠٠ ٠٥/١٢/١٣٩٣
ذتعاون شرکت بیمه تعاون بیمه تعاون سهم بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتفيرو مهندسي فيروزا فيروزا سهم ماشين آلات و تجهيزات فعال ٦,١٢٣ ٠٥/١٢/١٣٩٣
ذتكاپو طراحي و احداث صنايع تكاپو تكاپو سهم پيمانكاري صنعتي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتكنار شرکت معادن مس تکنار مس تکنار سهم استخراج كانه هاي فلزي فعال ٥,٥٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتوربين جنوب تجهيزات صنعتي توربين جنوب توربين جنوب سهم خدمات فني و مهندسي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتوريل شرکت توکاریل توکاریل سهم حمل و نقل, انبارداری و ارتباطات فعال ٢,١٣٥ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذتوس سپیده جام توس (سهامی خاص) سپیده جام توس سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتوسعه موسسه مالی و اعتباری توسعه مالی و اعتباری توسعه سهم بانكها و موسسات اعتباري فعال ٦٣٧ ٠٣/١٢/١٣٩٣
ذتوسعه صنعت شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت گسترش و توسعه صنعت سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتوسعه فارس توسعه صنایع و صادرات فارس (سهامی خاص) توسعه فارس سهم فعالیت های پشتیبانی اجرائی اداری و حمایت کسب فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتوسعه گردشگري شرکت توسعه گردشگری ایران توسعه گردشگری سهم هتل و رستوران فعال ٥ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتوسعه نيشكر شركت توسعه نيشكر وصنايع جانبي توسعه نيشكر سهم قند و شكر فعال  
ذتوكا بتن توكا بتن توكا بتن سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتوليددارو توليددارو توليددارو سهم محصولات شيميايي غيرفعال ٤,٣٦٣ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتهدشت تعهد پتروشيمي دهدشت تعهد پتروشيمي دهدشت سهم محصولات شيميايي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذتهران بتون تهران بتون(سهامی خاص) تهران بتون سهم سيمان، آهك و گچ فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذثاصفا شرکت ساختمان اصفهان ساختمان اصفهان سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ٦٥٤ ٢١/١١/١٣٩٣
ذثباغ شركت شهرسازي و خانه سازي باغميشه شهرسازي و خانه سازي باغميشه سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ٢,٧٤٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذثپرديس سرمايه گذاري مسكن پرديس مسكن پرديس سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذثتران شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران سرمایه گذاری مسکن تهران سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ٢,٥٤٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذثتهران شرکت پارس مسکن تهران پارس مسکن سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال  
ذثجوان شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) مسکن جوانان سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذثرود سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود مسكن زاينده رود سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ٣,٥٢٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذثزاگرس س.توسعه عمران چهارمحال بختياري توسعه عمران چهارمحال سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال  
ذثشرق شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق مسکن شمال شرق- سهم انبوه سازي املاک و مستغلات غيرفعال ٢,٥٠٦ ١٦/٠٢/١٣٩٣
ذثعتما سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر اعتماد گستر سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ٨١٥ ٠٣/١٢/١٣٩٣
ذثعمرا عمران و توسعه شاهد عمران و توسعه شاهد سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ٢,٢١٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذثغدير شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب مسکن شمالغرب سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ٣,٢٣٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذثقزوي عمران و سازندگی استان قزوین عمران قزوین سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ١,٦٠٠ ٠٥/١٢/١٣٩٣
ذثنام س ساختمانی ب نام آوران مهندسی ساختمانی نام آوران سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ٢,١٠٠ ١٧/١٠/١٣٩٣
ذثنظام سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران نظام مهندسی سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ٨١٦ ٠٤/١٢/١٣٩٣
ذثنور سرمایه گذاری کوه نور کوه نور سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ٩٩٩ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذثنوين تأمين مسكن نوين مسكن نوين سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذجم شرکت پتروشیمی جم پتروشیمی جم سهم محصولات شيميايي فعال ٧,٢٠٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذجنگل شفارود سهامی جنگل شفارود جنگل شفارود سهم جنگلداری و ماهیگیری فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذجوپار اجاره جوپار سه ماهه ٢٠ درصد اجاره جوپار سه ماهه ٢٠ درصد مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٥/١٢/١٣٩٣
ذجهرم شرکت پتروشیمی جهرم پتروشیمی جهرم سهم محصولات شيميايي فعال ١,٤٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذچابهار صدرا اميد چابهار چابهار سهم ساير تجهيزات حمل و نقل فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذچبسپا بسته بندی پارس (سهامی عام) بسته بندی پارس سهم محصولات كاغذي فعال ٥١٣ ١٩/١١/١٣٩٣
ذچخزر صنایع چوب خزر کاسپین خزر کاسپین سهم محصولات چوبي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذچكارم کارتن مشهد (سهامی عام) کارتن مشهد سهم محصولات كاغذي فعال ١,٥٣٢ ٠٤/١٢/١٣٩٣
ذچندوجهي حمل و نقل چندوجهی سایپا (سهامی خاص) چندوجهی سایپا سهم حمل و نقل, انبارداری و ارتباطات فعال ١,٠٠٠ ١٩/٠٩/١٣٩٢
ذچنوپا نئوپان٢٢ بهمن نئوپان٢٢ بهمن سهم محصولات چوبي فعال ٣,٠٠٠ ١٦/٠٦/١٣٩٣
ذچوكما چوب و كاغذ مازندران چوب و كاغذ مازندران سهم محصولات كاغذي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذچين چين کشت و صنعت بین الملل چین چین (سهامی خاص) چین چین سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذحاريا شرکت کشتیرانی آریا ( سهامی عام) کشتیرانی آریا سهم حمل و نقل آبی فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذحافظ اعتماد سرمايه گذاري حافظ اعتماد حافظ اعتماد سهم سرمايه گذاريها فعال  
ذحبندر شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی دریا بندر کشتیرانی دریا بندر سهم حمل و نقل, انبارداری و ارتباطات فعال ٢,٢٠٠ ٢٩/١١/١٣٩٣
ذحخزر کشتیرانی دریای خزر کشتیرانی دریای خزر سهم حمل و نقل آبی فعال ٧,٥٣٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذحذف -آرين بانك الكترونيكي آرين بانك الكترونيكي آرين سهم بانكها و موسسات اعتباري فعال ٢,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذحركيب حمل ونقل تركيبي كشتيراني ج.ا.ا حمل ونقل كشتيراني سهم حمل و نقل, انبارداری و ارتباطات فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذحرهشا شرکت رهشاد سپاهان ( سهامی عام ) رهشاد سپاهان سهم حمل و نقل آبی فعال ١,٦٦٩ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذحسينا توسعه خدمات دريايي وبندري سينا دريايي سينا سهم حمل و نقل, انبارداری و ارتباطات فعال ٣٧,١٢٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذحفجر کشتیرانی والفجر کشتیرانی والفجر سهم حمل و نقل آبی فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذحقشم خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم ( سهامی عام ) کشتیرانی قشم سهم حمل و نقل آبی فعال ١,٠٠٠ ٠١/٠٢/١٣٩٣
ذحكمت بانک حکمت ایرانیان بانک حکمت ایرانیان سهم بانكها و موسسات اعتباري فعال ١,١٣٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذخارزم سرمايه گذاري خوارزمي سرمايه گذاري خوارزمي سهم سرمايه گذاريها غيرفعال ١,٢٧١ ٢٥/٠٧/١٣٩١
ذخبازرس شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران مهندسی و صنعتی ایران سهم فعالیت مهندسی,تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذخدمات كشاورزي خدمات حمايتي كشاورزي خدمات كشاورزي سهم زراعت و خدمات وابسته فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذخدمات نوساز ساختمان و خدمات نوساز ساختمان و خدمات نوساز سهم هتل و رستوران فعال ٥٠,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذخدمات هوايي شرکت هواپیمایی خدمات ویژه هواپیمایی خدمات ویژه سهم زراعت و خدمات وابسته فعال ١٠,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذخديزل بهمن دیزل (سهامی عام) بهمن دیزل سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذخراسان شرکت پتروشیمی خراسان پتروشیمی خراسان سهم محصولات شيميايي فعال ٧,٢٦٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذخصدرا صنعتی دریایی ایران صنعتی دریایی ایران سهم پيمانكاري صنعتي فعال ١,٩٤٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذخفناور صنعتي روان فن آور روان فن آور سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٧,٧٥٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذخكاشا شرکت تولید خودرو سایپا کاشان سایپا کاشان سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذخليبل ماليبل سايپا ماليبل سهم خودرو و ساخت قطعات فعال  
ذخليج فارس تولید برق خلیج فارس (سهامی عام ) تولید برق خلیج فارس سهم عرضه برق, گاز, بخار و آب گرم فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذخودكفا اقتصادي و خودكفايي آزادگان خودكفايي آزادگان سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال  
ذداتك شرکت گسترش ارتباطات داتک شرکت داتک سهم رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن فعال ١,٠٥٠ ٢٦/٠١/١٣٩١
ذداده فن آوا داده پردازي فن آوا داده پردازي فن آوا سهم رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذداراب شرکت پتروشیمی داراب پتروشیمی داراب سهم محصولات شيميايي فعال ١,٢٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذدبالك مواد اوليه دارويي البرز بالك دارويي البرز بالك سهم مواد و محصولات دارويي فعال  
ذدتوليد شرکت داروسازی تولید دارو تولید دارو سهم مواد و محصولات دارويي فعال ١١,١١٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذدتهران داروسازي‌ تهران‌ دارو تهران‌ دارو سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٣٠,٠٠٠ ١٣/١١/١٣٩٣
ذدحاوي داروسازی الحاوی الحاوی سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٢,٧٦٠ ٠٣/١٢/١٣٩٣
ذدزفول مشارکت قائم دزفول سه ماه ٢٠% مشارکت قائم دزفول مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٤/١٢/١٣٩٣
ذدشيري شرکت شیرین دارو شیرین دارو سهم مواد و محصولات دارويي فعال ١٥,٠٠٠ ٠٩/٠٩/١٣٩٣
ذدماوند شرکت تولید برق دماوند (سهامی عام ) تولید برق دماوند سهم عرضه برق, گاز, بخار و آب گرم فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذدهدشت شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام ) صنایع پتروشیمی دهدشت سهم محصولات شيميايي فعال ١,٠٤٦ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذدي بانک دی بانک دی سهم بانكها و موسسات اعتباري فعال ١,٦١١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذربوتا مرابحه شرکت واسط مالی آبان مرابحه آبان مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٤/١٠/١٣٩٣
ذرپارس تجارت الکترونیک پارسیان - فرابورس تجارت الکترونيک پارسيان - فرابورس سهم رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن فعال ٩,٥٦١ ٠٢/٠٦/١٣٩٠
ذرفاه فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه فروشگاه رفاه سهم خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري فعال  
ذريخته گري تبريز شرکت ريخته گري ماشين سازي تبريز ريخته گري تبريز سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذريل گستر حمل و نقل ریلی گسترش ریلی گسترش سهم حمل و نقل, انبارداری و ارتباطات فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذزاگرس پتروشیمی زاگرس پتروشیمی زاگرس سهم محصولات شيميايي فعال ١٤,٧٤٩ ٢٩/١١/١٣٩٣
ذزعيم سرمايه گذاري زعيم زعيم سهم سرمايه گذاريها فعال  
ذزغالسنگ البرز زغالسنگ البرز شرقي زغالسنگ البرز سهم استخراج ذغال سنگ فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذزنجان صنایع پتروشیمی زنجان پتروشیمی زنجان سهم محصولات شيميايي فعال ١,٨١١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذزنگان شرکت صنعت روی زنگان (سهامی عام) صنعت روی زنگان سهم فلزات اساسي فعال ١,٨٨٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذسآذر سرمايه گذاري آذر سرمايه گذاري آذر سهم سرمايه گذاريها فعال  
ذساذري آذریت آذریت سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي فعال ٣,٣٣١ ٢٠/١١/١٣٩٣
ذساما١ اجاره سامان سه ماهه ٢٠ درصد اجاره سامان سه ماهه ٢٠ درصد مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذسامان بانک سامان بانک سامان سهم بانكها و موسسات اعتباري فعال ٢,٧٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذسايرا ایرانیت ایرانیت سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي فعال ٢,٤٣٤ ٠٥/١٢/١٣٩٣
ذسباقر سيمان باقران سيمان باقران سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٧٥٠ ٠٥/١٢/١٣٩٣
ذسبحان سبحان دارو سبحان-دارو سهم مواد و محصولات دارويي فعال ١٤,٤٦٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذسبزوا سیمان سبزوار سیمان سبزوار سهم سيمان، آهك و گچ فعال ١,٢٢٨ ١٣/٠٥/١٣٩٣
ذسپرده شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار سهم فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعال ٣,٢٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذسپرمي پرمیت پرمیت سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي فعال ٧٦٠ ٠٥/١٢/١٣٩٣
ذسپهر اجاره سپهر سه ماهه ٢٠ درصد اجاره سپهر سه ماهه ٢٠ درصد مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذسجام سیمان غرب آسیا سیمان غرب آسیا سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٨٥٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذسخواف سیمان مجد خواف(سهامی عام) سیمان مجد خواف سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٧١٨ ٠٥/١٢/١٣٩٣
ذسدبير شرکت تدبیرگران فارس و خوزستان تدبیرگران فارس و خوزستان سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ١,٨٨٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذسراميك البرز سراميك البرز سراميك البرز سهم كاشي و سراميك فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذسرچشمه شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه مس سرچشمه سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ١,٧٠١ ٠٣/١٢/١٣٩٣
ذسعدي گواهی سپرده خاص سعدی شیراز سپرده سعدی شیراز گواهي سپرده فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذسفارود كارخانه فارسيت درود فارسيت درود سهم تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری فعال ٥١٥ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذسفاسي فارسیت اهواز (سهامی عام) فارسیت اهواز سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي فعال ٣,٠٠٠ ١٢/١١/١٣٩٣
ذسكاب شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهم سرمايه گذاريها غيرفعال ١,٦٠٢ ٠٤/٠٦/١٣٩٢
ذسكارآفرين سرمايه گذاري بانك كارآفرين سرمايه گذاري بانك كارآفرين سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذسلار شرکت سیمان لارستان سیمان لارستان سهم سيمان، آهك و گچ فعال ١,١٠٠ ٢٩/١٠/١٣٩٣
ذسليم سرمايه گذاري سليم سليم سهم سرمايه گذاريها فعال  
ذسمايه بانك سرمايه بانك سرمايه سهم بانكها و موسسات اعتباري فعال ٢,٢١١ ٢٩/٠٤/١٣٩٣
ذسمتاز سيمان ممتازان كرمان سيمان ممتازان كرمان سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٥,٠٠٠ ٢٥/١١/١٣٩٣
ذسمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران سهم هتل و رستوران فعال ٧,١٥١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذسنگ آهن سنگ آهن مرکزي سنگ آهن مرکزي سهم استخراج كانه هاي فلزي فعال ١٠,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذسنگ آهن شرق سنگ آهن شرق ايران سنگ آهن شرق سهم استخراج كانه هاي فلزي فعال  
ذسنندج تولید نیروی برق سنندج(سهامی عام) برق سنندج سهم عرضه برق, گاز, بخار و آب گرم فعال  
ذسنوين شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهم سرمايه گذاريها فعال ٢,٧٩٨ ٢٠/١١/١٣٩٣
ذسهند شرکت تولید برق سهند (سهامی عام) تولید برق سهند سهم عرضه برق, گاز, بخار و آب گرم فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذسيراف سرمايه گذاري سيراف سيراف سهم سرمايه گذاريها فعال  
ذسيستم همکاران سیستم همکاران سیستم سهم رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن فعال ٣,٩٩٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذسيمرغ سیمرغ سیمرغ سهم زراعت و خدمات وابسته فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذشاوان شرکت پالایش نفت لاوان نفت لاوان سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال ١٩,٣٩٢ ٢٩/٠٤/١٣٩٣
ذشبصير توليدات پتروشيمي قائد بصير پتروشيمي قائدبصير سهم محصولات شيميايي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذشپاس شرکت نفت پاسارگاد نفت پاسارگاد سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال ١٦,٢٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذشپاها نفت سپاهان. نفت سپاهان. سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي غيرفعال ١,٠٠٠ ٢٩/١٠/١٣٩٢
ذشپديس پتروشيمی پردیس (فرابورس) پتروشيمی پردیس (فرابورس) سهم محصولات شيميايي غيرفعال ٢٨,٠٠١ ٢٥/٠٨/١٣٩٠
ذشتران شرکت پالایش نفت تهران نفت تهران سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال ٩٩,٢٠٦ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذشتولي تولي‌پرس تولي‌پرس سهم محصولات شيميايي فعال ١,٢٩١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذشجم شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید پتروشیمی تخت جمشید سهم محصولات شيميايي فعال ١,١٢٨ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذشراز شرکت پالایش نفت شیراز پالایش نفت شیراز سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال ١٥,٤٦٣ ٢٩/٠٤/١٣٩٣
ذشرانل شرکت نفت ایرانول ایرانول سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال ١٢,٢٣٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذشرق ١ مشارکت ایران و شرق ایران و شرق مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٥/٠٥/١٣٩٣
ذشرمان شرکت پالایش نفت کرمانشاه نفت کرمانشاه سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذشرنگي شيميايي رنگين شيميايي رنگين سهم محصولات شيميايي فعال ١,٥٠٠ ٢٧/١١/١٣٩٣
ذشزنگ تجهیز نیروی زنگان تجهیز نیروی زنگان سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال ١,٧٢٠ ٠٢/١٢/١٣٩٣
ذشستان پتروشیمی گلستان(سهامی عام) پتروشیمی گلستان سهم محصولات شيميايي فعال ١,٣٠١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذشسم تولید سموم علف کش علف کش سهم محصولات شيميايي فعال ٢,٤٧٥ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذشغدير پتروشيمي غدير پتروشيمي غدير سهم محصولات شيميايي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذشكبير پتروشيمي اميركبير پتروشيمي اميركبير سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال ١٠,٨٠٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذشكف كف كف سهم محصولات شيميايي فعال  
ذشلرد شرکت کود شيميائی اوره لردگان کود شيميائی اوره لردگان سهم محصولات شيميايي فعال ١,٣٠٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذشماره گذاري كالا شماره گذاري كالا و خدمات شماره گذاري كالا سهم فعالیت های پشتیبانی اجرائی اداری و حمایت کسب فعال ١٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذشنيك شرکت نیک صنعت پارسیان نیک صنعت پارسیان سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال  
ذشوش هنکل پال وش هنکل پال وش سهم محصولات شيميايي فعال ٦,٩٨٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذصاميا اجاره پترواميدآسيا٣ماهه٢٠درصد اجاره پترواميدآسيا مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠١ ٠٢/١٢/١٣٩٣
ذصاميد اجاره امید سه ماهه ٢٠ درصد اجاره امید سه ماهه ٢٠ درصد مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذصايان١ اجاره رایان سه ماهه ٢٠ درصد اجاره رایان٢٠ درصد مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٢٥/١١/١٣٩٣
ذصايتل اجاره رايتل ماهانه ٢٠ درصد اجاره رايتل ٢٠ درصد مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذصبصير اوراق اجاره قائدبصير ٣ماهه ٢٠% اجاره قائدبصير مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٣/١٢/١٣٩٣
ذصبوتا اجاره بوتان سه ماهه ٢٠درصد اجاره بوتان مشاركت فعال ٩٦٩,٦٠٠ ٠٧/١٠/١٣٩٣
ذصپارس اجاره پارس سه ماهه ٢٠ درصد اجاره پارس ٢٠ درصد مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٤/١٢/١٣٩٣
ذصچاد اجاره چادرملو سه ماهه ٢٠ درصد اجاره چادرملو مشاركت فعال ١,٠٠٧,٣٩٧ ٠٥/١٢/١٣٩٣
ذصدانا اجاره پترو ريگ سه ماهه ٢٠ درصد اجاره پترو ريگ ٢٠ مشاركت فعال ٩٨٠,٠٠٠ ٠٢/١٢/١٣٩٣
ذصسكن اجاره مسکن سه ماهه ٢٠ درصد اجاره مسکن سه ماهه ٢٠ درصد مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٢٨/١١/١٣٩٣
ذصكاشي اجاره کاشی پرسپولیس یزد٣ماهه ٢٠% اجاره کاشی پرسپولیس مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٦/١٠/١٣٩٣
ذصگلوكز مرابحه گلوكزان سه ماهه ٢٠ درصد مرابحه گلوكزان مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٤/١٠/١٣٩٣
ذصمپنا اجاره مپنا ٣ ماهه ٢٠ درصد اجاره مپنا ٣ ماهه ٢٠ درصد مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذصمپنا٢ اجاره مپنا (٢) سه ماهه ٢٠ درصد اجاره مپنا (٢) سه ماهه ٢٠ درصد مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذصمگا مرابحه مگاموتور ٣ ماهه ٢٠ درصد مرابحه مگاموتور مشاركت فعال ١,٠٠٥,٢٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذصنايع بلوچ گسترش صنايع بلوچ صنايع بلوچ سهم منسوجات فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذصنايع شير صنايع شير سرو بي خزان صنايع شير سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذصنايع گلستان صنایع تبدیلی گلستان(سهامی خاص) تبدیلی گلستان سهم شرکتهاي چند رشته اي صنعتي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذصنعت ساختمان گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان صنعت ساختمان سهم خدمات فني و مهندسي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذصينا١ اجاره ليزينگ سينا٣ماهه ٢٠ درصد ليزينگ سينا ٢٠ درصد مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٢/١٢/١٣٩٣
ذعماد نیمه هادی عماد نیمه هادی عماد سهم تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذعمران تكلار ساختماني عمران تكلار عمران تكلار سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ١٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذعمران شرق عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق عمران شرق سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذغسنيم فرآورده های نوشیدنی تسنیم نوش تسنیم نوش سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذغشوكو شرکت شوکو پارس ( سهامی عام ) شوکو پارس سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ٣,٢٩٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذغصينو شرکت صنعتی مینو شرکت صنعتی مینو سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ١٨,١٥٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذغطوس شرکت مرغداران طوس مرغداران طوس سهم زراعت و خدمات وابسته فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذغفارس شير پاستوريزه پگاه فارس پگاه فارس سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال  
ذغمينو شركت صنايع غذايي مينو شرق غذايي مينو سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ٥,١٤٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذغناب روغن نباتی ناب (سهامی عام) روغن نباتی ناب سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذغيوان کیوان (سهامی عام) کیوان سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ١,٧٠٠ ١٣/١١/١٣٩٣
ذفافزا فولاد افزا سپاهان فولاد افزا سپاهان سهم فلزات اساسي فعال ٤,٥٧٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذفالوم آلومتک آلومتک سهم فلزات اساسي فعال ٦١٣ ٠٥/١٢/١٣٩٣
ذفبستم صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد ‌بسته‌بندي‌ مشهد سهم ساخت محصولات فلزي فعال ١,٠٠٥ ٠٤/١٢/١٣٩٣
ذفبيرا صنایع بسته بندی ایران ( سهامی عام صنایع بسته بندی ایران سهم ساخت محصولات فلزي فعال ٨٧٢ ٠٢/١٢/١٣٩٣
ذفتربت مجتمع فولاد تربت حيدريه فولاد تربت حيدريه سهم فلزات اساسي فعال  
ذفجوش جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌ جوش‌ و اكسيژن‌ سهم ساخت محصولات فلزي فعال  
ذفذوب شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب ( سهامی عام ) ایران ذوب سهم فلزات اساسي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذفر١٠٠٠ شرکت سپرده گذاری سپرده گذاری سهم گروه اوراق غیر فعال فعال ٣,٧٠٤ ٠٧/٠٤/١٣٨٩
ذفر١٠٠١ پتروشیمی پردیس پتروشیمی پردیس سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي غيرفعال ١,٠٠٠,٠٠٤ ١٥/٠٤/١٣٨٩
ذفر١٠٠٤ حمل و نقل ریلی نیرو حمل و نقل ریلی نیرو سهم حمل و نقل آبی فعال ٤,٨٥٠ ١٦/٠٤/١٣٨٩
ذفر١٠٠٥ فولاد ریل جنوب فولاد ریل جنوب سهم ساير تجهيزات حمل و نقل فعال ٢,٣٩٦ ٢٣/٠٤/١٣٨٩
ذفر١٠٠٦ سمند ريل سمند ريل سهم ساير تجهيزات حمل و نقل فعال  
ذفر١٠٠٧ صنایع پایین دستی پتروشیمی صنایع پایین دستی پتروشیمی سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال ٧٥٠ ٣١/٠٣/١٣٨٩
ذفر١٠٠٨ شرکت صنایع تجهیزات نفت تجهیزات نفت سهم گروه اوراق غیر فعال فعال ١,٦٤٢ ٣٠/٠٤/١٣٨٩
ذفر١٠٠٩ شرکت پایساز شرکت پایساز سهم ماشين آلات و تجهيزات فعال  
ذفر١٠١٠ كشت و صنعت جيرفت صنعت جيرفت سهم گروه اوراق غیر فعال فعال  
ذفر١٠١٦ پتروشيمي كرمانشاه پتروشيمي كرمانشاه سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال ٣٦,٧٠٠ ١٠/٠٧/١٣٨٩
ذفر١٠١٧ ورق چهارمحال ورق چهارمحال سهم فلزات اساسي فعال  
ذفر١٠١٨ توسعه صنايع خودرو توسعه صنايع خودرو سهم خودرو و ساخت قطعات فعال ٩٢١ ١٧/٠٨/١٣٨٩
ذفر١٠٢١ پتروشيمي ايلام پتروشيمي ايلام سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال ١,٧٠٠ ٠٥/١٠/١٣٨٩
ذفر١٠٢٣ فرابورس ايران فرابورس سهم بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی فعال  
ذفر١٠٣٣ حمل و نقل ریلی نیرو ٢ حمل و نقل ریلی نیرو ٢ سهم حمل و نقل آبی فعال  
ذفر١٠٣٩ ايران ايرتور ايران ايرتور سهم حمل و نقل هوايي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذفر١٠٤١ گلسار فارس گلسار فارس سهم كاشي و سراميك فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذفر١٠٤٥ پتروشيمي بين الملل پتروشيمي بين الملل سهم محصولات شيميايي فعال  
ذفر١٠٤٦ پتروشيمي بروجن پتروشيمي بروجن سهم محصولات شيميايي فعال  
ذفر١٠٥٠ شرکت خدمات انفورماتیک راهبر شرکت خدمات انفورماتیک راهبر سهم رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن فعال  
ذفر١٠٥٢ شرکت فرهنگی و ورزشی راه آهن فرهنگی و ورزشی راه آهن سهم فعالیتهای فرهنگی و ورزشی فعال  
ذفر١٠٥٤ سرمایه گذاری کارکنان مپنا کارکنان مپنا سهم سرمايه گذاريها فعال  
ذفر١٠٥٦ غذایی قدس رضوی غذایی قدس رضوی سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال  
ذفر١٠٦٣ پتروشیمی مروارید پتروشیمی مروارید سهم محصولات شيميايي فعال  
ذفر١٠٧٠ شرکت خدمات غیر صنعتی گاز ایران غیر صنعتی گاز ایران سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ١٠٠,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذفر١٠٩٢ شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران شركت استاندارد ايران سهم خدمات فني و مهندسي فعال  
ذفرابورس شرکت فرابورس ایران فرابورس ایران سهم فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعال ٨,٠٣٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذفرش ايران سهامی فرش ایران فرش ایران سهم منسوجات فعال ١,٠٠٠ ١٩/٠٩/١٣٩٢
ذفزرين شرکت زرین معدن آسیا زرین معدن آسیا سهم استخراج كانه هاي فلزي فعال ٢,٨٦٥ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذفسا شرکت پتروشیمی فسا پتروشیمی فسا سهم محصولات شيميايي فعال ١,٠٥٥ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذفسديد لوله و تجهیزات سدید (سهامی عام) لوله و تجهیزات سدید سهم فلزات اساسي فعال ٩٩٩ ٠٥/١٢/١٣٩٣
ذفسلير سولیران سولیران سهم ساخت محصولات فلزي فعال ٢,٧٠٠ ٠٤/١١/١٣٩٣
ذفلات گروه سرمایه گذاری فلات ایرانیان فلات ایرانیان سهم سرمايه گذاريها فعال ٢,٤٠٠ ٠٤/١٢/١٣٩٣
ذفن آوا شرکت گروه فن آوا شرکت گروه فن آوا سهم رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن فعال ٤,١٢٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذفن آوا كارت فن آوا كارت فن آوا كارت سهم رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذفولاد تربت فولاد تربت حيدريه فولاد تربت سهم فلزات اساسي فعال  
ذفولاي صنايع فولاد آلياژي يزد فولاد يزد سهم فلزات اساسي فعال ٣,٠٩٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذقاسم قاسم ايران قاسم ايران سهم خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري فعال ١٣,٣٢٧ ٢٩/١١/١٣٩٣
ذقجام فراورده های غذایی و قند تربت جام (سهامی عام) غذایی و قند تربت جام سهم قند و شكر فعال ٣,٣٠٠ ٠٤/١٢/١٣٩٣
ذقچار فرآورده های غذایی و قند چهار محال قند چهار محال سهم قند و شكر فعال ٢,٠٠٣ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذقشم شرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم کشتیرانی ستاره قشم سهم حمل و نقل آبی فعال ١ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذقشير شرکت قند شیروان,قوچان و بجنورد قند شیروان,قوچان و بجنورد سهم قند و شكر فعال ٢,٢٤٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذقند ياسوج فرآورده های غذایی قندی یاسوج قندی یاسوج سهم قند و شكر فعال ٥٧٢,٧٢٤ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذقيستو قند بیستون (سهامی عام) قند بیستون سهم قند و شكر فعال ١,٥٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذكابگن تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام) صنعتی آبگینه سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي فعال ٥١٢ ٠٤/١٢/١٣٩٣
ذكاريس صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما سپهر كاريزما ETF سهم صندوق سرمايه گذاري قابل معامله فعال ٨,٧٩١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذكازرو پتروشیمی کازرون پتروشیمی کازرون سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال ١,١٥٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذكاسپين داروسازي كاسپين تامين داروسازي كاسپين سهم مواد و محصولات دارويي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذكاشي كاشمر توليد كاشي زهره كاشمر كاشي كاشمر سهم كاشي و سراميك فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذكاغذ مراغه صنايع كاغذ مراغه كاغذ مراغه سهم محصولات كاغذي فعال  
ذكالا بورس کالای ایران بورس کالای ایران سهم فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعال ٦٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذكالا١ کارگزاران بورس کالای ایران کارگزاران بورس کالای ایران سهم فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعال ٧,١٠٠ ٠٨/١١/١٣٩٣
ذكالا٢ تولید کنندگان بورس کالای ایران تولید کنندگان بورس کالای ایران سهم فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعال ٨,١٣٣ ٠٣/١٠/١٣٩٣
ذكالا٣ نهاد های مالی بورس کالای ایران نهاد های مالی بورس کالای ایران سهم فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعال ٨,٤٨٠ ٠٣/١٠/١٣٩٣
ذكالا٤ سایر اشخاص بورس کالای ایران سایر اشخاص بورس کالای ایران سهم فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعال ٦,٥٠٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذكالاي پتروشيمي کالای پتروشیمی(سهامی خاص) کالای پتروشیمی سهم فعالیت های پشتیبانی اجرائی اداری و حمایت کسب فعال ١٠,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذكايتا ایتالران ایتالران سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي فعال ٢,٠٠٣ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذكايگچ ايران ‌گچ ايران ‌گچ سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٢٠,٠٠٠ ٢٨/١١/١٣٩٣
ذكباده تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (سهامی عام) خاک نسوز آباده سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي فعال ٥,٠٠٠ ٢٩/١٠/١٣٩٣
ذكپانا شرکت آپادانا سرام آپادانا سرام سهم كاشي و سراميك فعال  
ذكرمان شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان توسعه و عمران کرمان سهم سرمايه گذاريها فعال ٦,٣١٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذكشاورز١ گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام بانك كشاورزي ايران گواهي سپرده كشاورزي گواهي سپرده فعال ١٠٠ ٣٠/٠٥/١٣٨٩
ذكشاورز٢ سرمايه گذاري ويژه عام بانك كشاورزي ايران مرحله دوم سپرده كشاورزي دوم گواهي سپرده فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذكشرق شرکت صنعتی معدنی شمال شرق شاهرود شمال شرق شاهرود سهم استخراج ذغال سنگ فعال ٧,٩٥١ ٣٠/١٠/١٣٩٣
ذكصدف کاشی صدف سرام استقلال آباده ( سهامی عام) کاشی صدف سهم كاشي و سراميك فعال ١,٢٠٠ ٠٦/١١/١٣٩٣
ذكقزوي شیشه قزوین (سهامی عام) شیشه قزوین سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي فعال ٢,٦٥٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذكمرجان توليدي و بازرگاني مرجان كار مرجان كار سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي فعال ٥,١٩٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذكنور شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور فولاد صبانور- سهم استخراج كانه هاي فلزي غيرفعال ١٤,٤٥١ ١٦/٠٢/١٣٩٣
ذكوثر شرکت بیمه کوثر (سهامی عام) بیمه کوثر سهم بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی فعال ١,٨٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذكورز ورزيران ورزيران سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي فعال ٢٠,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذكي بي سي شركت كي بي سي كي بي سي سهم مواد و محصولات دارويي فعال ٥,٣٨١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذكيسون شرکت کیسون کیسون سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ٩٥٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذگكيش مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران -کیش ( سهامی عام ) آبادگران ایران -کیش سهم هتل و رستوران فعال ١,٩٠٥ ١٢/٠٩/١٣٩٣
ذگلگهر١ اوراق مشاركت گلگهر ٣ ماهه ٢٠% مشاركت گلگهر مشاركت فعال ١,٠٣٣,٧٤٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذگولان مشارکت گولان سقز سه ماه ٢٠% مشارکت گولان سقز مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذگهر١ سنگ آهن گهرزمین (سهامی خاص) سنگ آهن گهرزمین مشاركت فعال ١,٠١١,٢١١ ٠٥/١٢/١٣٩٣
ذلازما کارخانجات صنعتی آزمایش کارخانجات صنعتی آزمایش سهم ماشين آلات و تجهيزات فعال ٧٥٠ ٠٥/١٢/١٣٩٣
ذلپيام گسترش صنایع پیام (سهامی عام) گسترش صنایع پیام سهم ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي فعال ٧٦٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذلخانه لوازم خانگی پارس لوازم خانگی پارس سهم ماشين آلات و تجهيزات فعال ٢,٥٥٦ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذلكما کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) کارخانجات مخابراتی ایران سهم ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي فعال ٧,٧٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذمارون پتروشیمی مارون پتروشیمی مارون سهم محصولات شيميايي فعال ٣٤,٤٨٣ ٠٤/١٢/١٣٩٣
ذماهان ١ اجاره ماهان ١ سه ماهه ٢٠ درصد اجاره ماهان ١ مشاركت فعال ١,٠٠٠,١٠٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذماهان ٢ اجاره ماهان ٢ سه ماهه ٢٠ درصد اجاره ماهان ٢ مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذمپسا مدیریت پروژه های ساختمانی ایران( سهامی خاص) پروژه های ساختمانی سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذمجد٢ مشارکت مجد سه ماهه ٢٠ درصد مشارکت مجد ٢٠ درصد مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذمخازن پتروشيمي پايانه ها و مخازن پتروشيمي مخازن پتروشيمي سهم انبار داری و حمایت از فعالیت های حمل و نقل فعال ١٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذمراز١ اوراق مشاركت شهرداري شيراز شهرداري شيراز مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذمراز٢ اوراق مشاركت شهرداري شيراز١٣٩٢ شهرداري شيراز١٣٩٢ مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٢٦/١١/١٣٩٣
ذمسكن ١ اوراق مشاركت طرح مسكن مهر بانك مسكن اوراق مشاركت طرح مسكن مهر بانك مسكن مشاركت فعال ١,٠٠٠,٦٢٥ ٢٠/١١/١٣٩٣
ذمسكن ايران عمران و مسكن سازان ايران عمران و مسكن ايران سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال  
ذمسكن شمالغرب عمران و مسكن سازان شمالغرب مسكن سازان شمالغرب سهم انبوه سازي املاک و مستغلات فعال  
ذمشاور نيرو مهندسين مشاور نيرو مشاور نيرو سهم عرضه برق, گاز, بخار و آب گرم فعال ١٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذمشهد٩٦١٢ مشاركت شهرداري مشهد ١٣٩٢ مشاركت شهرداري مشهد مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٢٧/١١/١٣٩٣
ذمعيار سرمايه گذاري معيار صنعت پارس معيار صنعت پارس سهم سرمايه گذاريها فعال ١,١٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذمفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی توسعه خوارزمی سهم رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن فعال ٥,٨٩٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذمفتاح سرمايه گذاري مفتاح مفتاح سهم سرمايه گذاريها فعال  
ذمقره سازي مقره سازي ايران مقره سازي ايران سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذممسني پتروشیمی ممسنی پتروشیمی ممسنی سهم محصولات شيميايي فعال ٩٥٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذموج تامين موج تامین ارتباطات پارس(سهامی خاص) تامین ارتباطات پارس سهم مخابرات فعال ١٠,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذمهندسي جوش مهندسي جوش ايران مهندسی جوش سهم خدمات فني و مهندسي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذميدكو توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهم فلزات اساسي فعال ٣,٩٢٧ ٢٩/١١/١٣٩٣
ذميهن بیمه میهن بیمه میهن سهم بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی فعال ٢,١٠٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذنارنج مجتمع نارنجستان ٢ مجتمع نارنجستان ٢ مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذنتوس پشم‌ بافي‌ توس پشم‌ بافي‌ توس سهم منسوجات فعال  
ذنساجي قائمشهر نساجی قائمشهر نساجی قائمشهر سهم منسوجات فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذنسيم صندوق سرمايه گذاري نسيم صندوق نسيم واحد صندوق سهام صندوق سرمايه گذاري قابل معامله فعال ١٠,٢٧٠ ٠٥/١٢/١٣٩٣
ذنشار كارخانجات پشمبافي افشار يزد پشمبافي افشار يزد سهم منسوجات فعال  
ذنوري شركت پتروشيمي نوري(برزويه) پتروشيمي نوري سهم محصولات شيميايي فعال  
ذنوسازي صنايع نوسازي صنايع ايران نوسازي صنايع سهم پيمانكاري صنعتي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذنوين بیمه نوین بیمه نوین سهم بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی فعال ١,٣٣٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذنوين ١٢ گواهي سپرده اقتصاد نوين مرحله دوازدهم فرابورس گواهي نوين١٢ گواهي سپرده فعال ١,٠٠٤,٠٠٠ ١٦/٠٩/١٣٨٨
ذنيرو شرکت نیرو سرمایه نیرو سرمایه سهم سرمايه گذاريها فعال ١,٦٩٥ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذنيروگاه دز بهره برداری نیروگاه دز نیروگاه دز سهم عرضه برق, گاز, بخار و آب گرم فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذنيروگاه عباسپور بهره برداری نیروگاه عباسپور نیروگاه عباسپور سهم عرضه برق, گاز, بخار و آب گرم فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذنيشكر هفت تپه كشت و صنعت نيشكر هفت تپه نيشكر هفت تپه سهم قند و شكر فعال  
ذوآتوس س.آرين توسكا قيمت اسمي ٣٥٠ريال س.آرين توسكا سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ٣٦٧ ٢٠/١١/١٣٩٣
ذواحصا احیا صنایع خراسان( سهامی عام) احیا صنایع خراسان سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ١,٥٤٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذواحيا مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام) احیاء سپاهان سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ٣,٤٩٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذوارس شرکت سرمایه گذاری ارس صبا ارس صبا سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ٥,١٩٤ ٠٥/١٢/١٣٩٣
ذوآرمان شركت اعتباري آرمان ايرانيان آرمان ايرانيان سهم بانكها و موسسات اعتباري فعال ١,٠٠٠ ٢٦/٠٨/١٣٩٣
ذوآرين شركت توسعه اقتصادي آرين توسعه آرين سهم سرمايه گذاريها فعال ١,٠٤٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذوآفر شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان ( سهامی عام) ارزش آفرینان سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ٤٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذوآفري بیمه کارآفرین (سهامی عام) بیمه کارآفرین سهم بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی فعال ١,٤٠٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذوآوين سرمايه گذاري آوين سرمايه گذاري آوين سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذوايران ليزينگ ايرانيان. ليزينگ ايرانيان. سهم واسطه گری های مالی و پولی غيرفعال ٢,٠٠٨ ١٨/١٠/١٣٩٢
ذوآيند بانک آینده (سهامی عام) بانک آینده سهم بانكها و موسسات اعتباري فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذوب شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان سهم فلزات اساسي فعال ١,٥٣٤ ٠٣/١٢/١٣٩٣
ذوتعاون بيمه تعاون بيمه تعاون سهم بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی فعال ٨٣١ ٠٢/١٢/١٣٩٣
ذوثنو سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) ساختمان نوین سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ١,٥٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذوثوق سرمایه گذاری وثوق امین وثوق امین سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ١,٣٥٠ ٠٤/١٢/١٣٩٣
ذوحافظ بيمه حافظ بيمه حافظ سهم بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی فعال ٣,١٥٠ ٠٢/٠٩/١٣٩٣
ذوخاور بانک خاورمیانه بانک خاورمیانه سهم بانكها و موسسات اعتباري فعال ١,٧١٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذودانا شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام ) سرمایه گذاری دانایان پارس سهم سرمايه گذاريها فعال ١,١٠٠ ٢٤/١٠/١٣٩٣
ذودي بيمه دي بيمه دي سهم بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی فعال ١,٣٧٠ ١١/١١/١٣٩٣
ذورازي بیمه رازی (سهامی عام) بیمه رازی سهم بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی فعال ١,٠٠٠ ٢٦/١١/١٣٩٣
ذوزمين بانك ايران زمين بانك ايران زمين سهم بانكها و موسسات اعتباري فعال ٢,٣٣٣ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذوسالت بانک قرض الحسنه رسالت بانک رسالت سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ١,٠٠٠ ٠٣/١٢/١٣٩٣
ذوسديد گروه‌صنعتي‌سديد صنعتي‌سديد سهم فلزات اساسي فعال ٢,١٤١ ٠٣/١٢/١٣٩٣
ذوسرمد بیمه سرمد (سهامی عام) بیمه سرمد سهم بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذوسنا سرمايه گذاري نيروگاهي ايران نیروگاهی ایران سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ٥,١٢٠ ٠٥/١٢/١٣٩٣
ذوسيار شرکت سرمایه گذاری سروش یاران سروش یاران سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذوشمال سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال سهم سرمايه گذاريها فعال ١,٠٢٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذوشهر بانک شهر بانک شهر سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ١,٣٣٣ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذوعسكر موسسه مالي و اعتباري عسكريه موسسه مالي و اعتباري عسكريه سهم بانكها و موسسات اعتباري فعال ٢,١٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذوقوام شرکت بانک قوامین بانک قوامین سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ١,٩٤١ ٢٨/١١/١٣٩٣
ذوكادو تکادو (سهامی عام ) تکادو سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ٣,٩٣٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذوكوثر شرکت مالی و اعتباری کوثر مرکزی کوثر مرکزی سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ١,٣٨٥ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذوگردش بانك گردشگري بانك گردشگري سهم بانكها و موسسات اعتباري فعال ١,٥٧٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذوگستر گسترش سرمايه گذاري ايرانيان گسترش سرمايه گذاري ايرانيان سهم سرمايه گذاريها فعال ١,٢٧٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذولاميد شركت ليزينگ اميد ليزينگ اميد سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذولانا شركت ليزينگ آريا دانا آريا دانا سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ٧٥٧ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذولبهمن شركت بهمن ليزينگ بهمن ليزينگ سهم سایر واسطه گریهاي مالي فعال ٢,٣٤٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذولراز لیزینگ رازی (سهامی عام ) لیزینگ رازی سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ١,٥٠٠ ١٩/١١/١٣٩٣
ذوما بيمه ما بيمه ما سهم بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی فعال ٢,٢٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذومدكو١ هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) معدنی خاورمیانه مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذومدكو٢ اوراق مشاركت ميدكو ماهانه %٢٠ مشاركت ميدكو مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ذومسكن گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) گروه سرمایه گذاری بانک مسکن سهم سرمايه گذاريها فعال ١,٠٠٠ ١٠/١٠/١٣٩٢
ذومشان س. فنی و مهندسی مشانیر مهندسی مشانیر سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ١,٢٣٠ ١٤/١٠/١٣٩٣
ذونور موسسه اعتباري نور نور سهم بانكها و موسسات اعتباري فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذويسا شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا ایساتیس پویا سهم واسطه گری های مالی و پولی فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذهجرت شرکت پخش هجرت پخش هجرت سهم مواد و محصولات دارويي فعال  
ذهرمز فولاد هرمزگان جنوب فولاد هرمزگان سهم فلزات اساسي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذهما گروه هتلهای هما هتل هما سهم هتل و رستوران فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ذهمراه ارتباطات سيار ايران ارتباطات سيار ايران سهم مخابرات غيرفعال ٤٣,٥٠٧ ٢٧/٠٥/١٣٩٢
ذهموطن شرکت گروه هموطن ( سهامی عام ) گروه هموطن سهم تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور فعال  
رانفور خدمات انفورماتيك انفورماتيك سهم رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن فعال ١١,٣٩٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
راه ١-٨٦ طرح وزارت راه اول ٨٦ راه ١-٨٦ مشاركت فعال  
راه ٢-٨٦ طرح وزارت راه دوم ٨٦ راه ٢-٨٦ مشاركت فعال  
راه اول ٩٠ وزارت راه و شهرسازی مرحله اول ٩٠ وزارت راه - اول ٩٠ مشاركت فعال  
راه اول ٩٠ ، ١٩.٥ وزارت راه و شهرسازی مرحله اول ٩٠ ، ١٩.٥ وزارت راه - اول ٩٠ ، ١٩.٥ مشاركت فعال  
راه اول ٩٠ ، ٢٠ وزارت راه و شهرسازی مرحله اول ٩٠ ، ٢٠ وزارت راه - اول ٩٠ ، ٢٠ مشاركت فعال  
راه آهن راه آهن مرحله اول ٨٦ راه آهن ١-٨٦ مشاركت فعال  
راه آهن ٨٦-٢ راه آهن مرحله دوم ٨٦ راه آهن ٢-٨٦ مشاركت فعال  
راه سوم ٩١ وزارت راه و شهرسازی مرحله سوم ٩١ وزارت راه - سوم ٩١ مشاركت فعال  
راه سوم ٩١ ، ١٩.٥ وزارت راه و شهرسازی مرحله سوم ٩١ ، ١٩.٥ وزارت راه - سوم ٩١ ، ١٩.٥ مشاركت فعال  
راه سوم ٩١ ، ٢٠ وزارت راه و شهرسازی مرحله سوم ٩١، ٢٠ وزارت راه - سوم ٩١ ، ٢٠ مشاركت فعال  
راهداري راهداري راهداري مشاركت فعال  
رايان ٨٧ رايان سايپا ٨٧ رايان سايپا ٨٧ مشاركت فعال  
رايان٥١٢ اوراق ليزينگ رايان سايپا ليزينگ رايان سايپا مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠١٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان تجارت الکترونیک پارسیان سهم رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن فعال ٣,٠٦٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
رتكو بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو تكين كو سهم خدمات فني و مهندسي فعال ١٠,٣٨٩ ٢٩/١١/١٣٩٣
رسيد سپرده نوين رسيد سپرده سرمايه گذاري بانك اقتصاد نوين (١٦%) رسيد سپرده سرمايه گذاري نوين مشاركت فعال  
رفاهي مشهد مجتمع تجاري رفاهي مشهد رفاهي مشهد مشاركت فعال  
ركيش کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام ) کارت اعتباری ایران کیش سهم رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن فعال ٣,١٥٣ ٠٦/١٢/١٣٩٣
رمپنا گروه مپنا مپنا سهم خدمات فني و مهندسي فعال ٦,٧٥٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
زعفرانيه طرح زعفرانیه طرح زعفرانیه مشاركت فعال  
زمگسا كشاورزي ودامپروري مگسال مگسال سهم زراعت و خدمات وابسته فعال ٣٠,٧٧٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
زيربناي حمل و نقل طرح احداث زیربناهای حمل و نقل کشور زیربناهای حمل و نقل مشاركت فعال  
زيربناي حمل و نقل ١٨ طرح احداث زیربناهای حمل و نقل کشور ١٨ زیربناهای حمل و نقل ١٨ مشاركت فعال  
زيربناي حمل و نقل ١٩.٥ طرح احداث زیربناهای حمل و نقل کشور ١٩.٥ زیربناهای حمل و نقل ١٩.٥ مشاركت فعال  
ژعمده١ ژعمده١ ژعمده١ سهم استخراج ذغال سنگ غيرفعال ٣,٦٠١ ٢٧/٠٨/١٣٨٧
ژفرعي ١ معاملات عمده تالار فرعي عمده - فرعي سهم خودرو و ساخت قطعات غيرفعال  
ژفرعي ٢ نمادويژه براي معاملات عمده تالارفرعي ٢ عمده - فرعي ٢ سهم خودرو و ساخت قطعات غيرفعال  
سابيك سيمان آبيك سيمان آبيك سهم سيمان، آهك و گچ فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
ساذري آذريت آذريت سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي غيرفعال ٤,٥٠٩ ١٩/١١/١٣٩٠
ساراب سيمان داراب سيمان داراب سهم سيمان، آهك و گچ فعال ١,٧٧٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
ساربيل سیمان آرتا اردبیل سيمان اردبيل سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٢٠,٢٣٥ ٢٧/١١/١٣٩٣
ساروم سيمان اروميه سيمان اروميه سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٦,٥٣١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
سامان گواهي سپرده سامان(١٩ درصد) سپرده سامان(١٩ درصد) مشاركت فعال  
سامان ١٩.٥ درصد گواهی سپرده سامان دوساله ١٩.٥ درصد سپرده سامان دوساله ١٩.٥ درصد مشاركت فعال  
سامان ٢٠ درصد گواهی سپرده سامان دوساله ٢٠ درصد سپرده سامان دوساله ٢٠ درصد مشاركت فعال  
سامان دوساله گواهی سپرده سامان دوساله سپرده سامان دوساله گواهي سپرده فعال  
ساوه سيمان سفيد ساوه سيمان ساوه سهم سيمان، آهك و گچ غيرفعال  
سايرا ايرانيت ايرانيت سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي غيرفعال ٥٧٩ ١٩/٠٩/١٣٩٠
سبجنو سيمان بجنورد سيمان بجنورد سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٥,٠١٧ ٠٤/١٢/١٣٩٣
سبهان سيمان بهبهان سيمان بهبهان سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٣٤,٦٠٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
سپاها سيمان سپاهان سيمان سپاهان سهم سيمان، آهك و گچ فعال ١,٢٢٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
سپرده بانك سپه گواهي سپرده سرمايه گذاري عام بانك سپه گواهي سپرده بانك سپه مشاركت فعال  
سپرده بانك سپه مرحله دوم گواهي سپرده سرمايه گذاري عام بانك سپه مرحله دوم گواهي سپرده بانك سپه مرحله دوم مشاركت فعال  
سپرده بلند مدت سامان گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت بانك سامان گواهي سپرده بلند مدت سامان مشاركت فعال  
سپرده پارسيان گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام بانك پارسيان گواهي سپرده پارسيان مشاركت فعال  
سپرده پاسارگاد گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام ( يكساله ) بانك پاسارگاد گواهي سپرده بانك پاسارگاد مشاركت فعال  
سپرده پاسارگاد - ٥ گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام (پنج ساله ) بانك پاسارگاد گواهي سپرده بانك پاسارگاد - ٥ گواهي سپرده فعال  
سپرده پاسارگاد دوم گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام ( يكساله ) بانك پاسارگاد مرحله دوم گواهي سپرده بانك پاسارگاد مرحله دوم مشاركت فعال  
سپرده پاسارگاد سوم گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام ( يكساله ) بانك پاسارگاد مرحله سوم گواهي سپرده بانك پاسارگاد مرحله سوم مشاركت فعال  
سپرده تجارت گواهی سپرده تجارت سپرده تجارت گواهي سپرده فعال  
سپرده تجارت (پيشگام) گواهی سپرده تجارت (پیشگام) سپرده تجارت (پیشگام) گواهي سپرده فعال  
سپرده سامان گواهي سپرده سرمايه گذاري بانك سامان ١٦ % سپرده سرمايه گذاري سامان مشاركت فعال  
سپرده سپه گواهي سپرده گذاري بانك سپه گواهي سپرده گذاري بانك سپه مشاركت فعال  
سپرده عام سپه گواهی سپرده سرمایه گذاری عام یکساله بانک سپه سپرده عام یکساله سپه گواهي سپرده فعال  
سپرده عام كشاورزي گواهی سپرده عام بانک کشاورزی سپرده بانک کشاورزی گواهي سپرده فعال  
سپرده عام كشاورزي ٢ گواهی سپرده عام بانک کشاورزی ٢ سپرده بانک کشاورزی ٢ گواهي سپرده فعال  
سپرده عام كشاورزي ٣ گواهی سپرده عام بانک کشاورزی ٣ سپرده بانک کشاورزی ٣ گواهي سپرده فعال  
سپرده كشاورزي گواهي سپرده بانك كشاورزي ١٥ درصد گواهي سپرده بانك كشاورزي ١٥ درصد مشاركت فعال  
سپرده مدت دار ملت گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري عام بانك ملت گواهي سپرده مدت دار بانك ملت مشاركت فعال  
سپرده ملت گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري بانك ملت گواهي سپرده ملت مشاركت فعال  
سپرده ملت ١٢ گواهي سپرده عام بانك ملت گواهي سپرده عام ملت مشاركت فعال  
سپرده ملت ١٥% گواهي سپرده عام بانك ملت ١٥ % گواهي سپرده عام ملت ١٥ % مشاركت فعال  
سپرده نوين ١٩ گواهي سپرده اقتصاد نوين مرحله يازدهم(١٩ درصد) سپرده نوين يازدهم (١٩ درصد) مشاركت فعال  
سپرده نوين پانزدهم گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام مرحله پانزدهم بانك اقتصاد نوين گواهي سپرده ويژه نوين پانزدهم مشاركت فعال  
سپرده ويژه گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري سپرده ويژه سرمايه گذاري مشاركت فعال  
سپرده ويژه ١٨ سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام مرحله بیستم ١٨ درصد سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام مرحله بیستم ١٨ درصد مشاركت فعال  
سپرده ويژه ٢٠ سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام مرحله بیستم ٢٠ درصد سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام مرحله بیستم ٢٠ درصد مشاركت فعال  
سپرده ويژه ٢٢.٥ سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام مرحله بیستم ٢٢.٥ درصد سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام مرحله بیستم ٢٢.٥ درصد مشاركت فعال  
سپرده ويژه پاسارگاد گواهی سپرده مدت دار ویژه دو ساله بانک پاسارگاد (مرحله دوازدهم) سپرده ویژه پاسارگاد (مرحله دوازدهم) گواهي سپرده فعال  
سپرده ويژه پاسارگاد ٢ گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) بی نام یک ساله بانک پاسارگاد سپرده مدت دار ویژه پاسارگاد گواهي سپرده فعال  
سپرده ويژه تست گواهي سپرده مدت دار، تست سپرده ويژه بانک تست گواهي سپرده فعال  
سپرده ويژه دي گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام دو ساله بانک دی سپرده مدت دار ویژه بانک دی مشاركت فعال  
سپرده ويژه شهر گواهي سپرده مدت دار، ويژه سرمايه گذاري (عام) دوساله بي نام سپرده ويژه بانک شهر گواهي سپرده فعال  
سپرده ويژه ملي گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام بانک ملی ایران گواهی سپرده مدت دار ویژه ملی مشاركت فعال  
سپرده ويژه نوين گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام بانك اقتصاد نوين گواهي سپرده ويژه اقتصاد نوين مشاركت فعال  
سپرسي پرسيت پرسيت سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي غيرفعال ١,٢٥٠ ١٧/١٢/١٣٧٧
سپرمي پرميت پرميت سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي فعال ٩١٧ ٢٦/٠٨/١٣٨٨
ستران سيمان تهران سيمان تهران سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٢,٥٥٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
سخاش سيمان خاش سيمان خاش سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٧,٩٧٢ ٠٣/١٢/١٣٩٣
سخزر سيمان خزر سيمان خزر سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٤,١٢٥ ٠٦/١٢/١٣٩٣
سخوز سيمان خوزستان سيمان خوزستان سهم سيمان، آهك و گچ فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
سد سياه بيشه ١٨ طرح سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه ١٨ طرح نیروگاه سیاه بیشه ١٨ مشاركت فعال  
سد سياه بيشه ٢٠ طرح سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه ٢٠ طرح نیروگاه سیاه بیشه ٢٠ مشاركت فعال  
سد و نيروگاه خوزستان ١٨ طرح سد ونیروگاه آبیاری و آبرسانی خوزستان ١٨ سد و نیروگاه خوزستان ١٨ مشاركت فعال  
سد و نيروگاه خوزستان ٢٠ طرح سد ونیروگاه آبیاری و آبرسانی خوزستان ٢٠ سد و نيروگاه خوزستان ٢٠ مشاركت فعال  
سدشت صنايع سيمان دشتستان سيمان دشتستان سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٢,٤٥٨ ٠٨/١١/١٣٩٣
سدور سيمان دورود سيمان دورود سهم سيمان، آهك و گچ فعال ١٣,٨٥٨ ٢٨/١١/١٣٩٣
سرود سيمان شاهرود سيمان شاهرود سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٣,٦٦٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
سشرق سيمان شرق سيمان شرق سهم سيمان، آهك و گچ فعال ١,١٧١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
سشمال سيمان شمال سيمان شمال سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٢,٥٩٥ ٢٩/١١/١٣٩٣
سشمالح سيمان شمال حق تقدم سشمالح سهم سيمان، آهك و گچ غيرفعال  
سصفها سيمان اصفهان سيمان اصفهان سهم سيمان، آهك و گچ فعال ١٣,٩٥٦ ٢٩/١١/١٣٩٣
سصوفي سيمان صوفيان سيمان صوفيان سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٤,٣٠٤ ٢٧/١١/١٣٩٣
سغرب سيمان غرب سيمان غرب سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٤,٣٢٥ ٠٦/١٢/١٣٩٣
سفار سيمان فارس سيمان فارس سهم سيمان، آهك و گچ فعال ١٠,٣٣٥ ١٣/١١/١٣٩٣
سفارس سيمان فارس و خوزستان سيمان فارس و خوزستان سهم سيمان، آهك و گچ فعال ١,٩٦١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
سفارود كارخانه فارسيت دورود- فارسيت درود- سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي غيرفعال ٤٤٩ ١٠/٠٢/١٣٩١
سفارودح حق تقدم فارسيت درود سفارود سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي غيرفعال  
سفاسيت فارسيت اهواز فارسيت اهواز سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي فعال ٨٥٤ ٠٢/٠٢/١٣٩١
سفانو سيمان فارس نو سيمان فارس نو سهم ساير محصولات كاني غيرفلزي فعال ٥,٦٨٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
سقاين سيمان قاين سيمان قاين سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٣٧,٠٤٦ ٢٩/١١/١٣٩٣
سكارون سيمان كارون سيمان كارون سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٤,٩٦٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
سكرد سيمان كردستان سيمان كردستان سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٢,٠٢١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
سكرما سيمان كرمان سيمان كرمان سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٤,٥١٣ ٠٦/١٢/١٣٩٣
سمازن سيمان مازندران سيمان مازندران سهم سيمان، آهك و گچ فعال ١٦,٩٦٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
سنير سيمان سفيدني ريز سيمان ني ريز سهم سيمان، آهك و گچ فعال ١٩,٧٥٣ ٠٨/١١/١٣٩٣
سهرمز سيمان هرمزگان سيمان هرمزگان سهم سيمان، آهك و گچ فعال ١٤,١٣٩ ٠٨/١١/١٣٩٣
سهگمت سيمان هگمتان سيمان هگمتان سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٣,٩٩٣ ٠٦/١٢/١٣٩٣
سيدكو سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان توسعه صنايع سيمان سهم سيمان، آهك و گچ فعال ١,٥٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
سيلام سيمان ايلام سيمان ايلام سهم سيمان، آهك و گچ فعال ٧,٣٩٨ ٠٤/١٢/١٣٩٣
شاراك پتروشيمي شازند پتروشيمي شازند سهم محصولات شيميايي فعال ٥,٤٠٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
شاملا معدني املاح ايران املاح ايران سهم محصولات شيميايي فعال ١١,٠٤٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
شبريز پالايش نفت تبريز نفت تبريز سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال ١٩,٤٠٢ ٢٩/٠٤/١٣٩٣
شبندر شرکت پالایش نفت بندر عباس نفت بندر عباس سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال ١٠,٧٢٧ ٢٩/٠٤/١٣٩٣
شبهرن نفت بهران نفت بهران سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال ١٢,٨٠٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
شپارس بين المللي محصولات پارس بين المللي پارس سهم محصولات شيميايي فعال ٥,٤٣٦ ٢٧/١٠/١٣٩٣
شپاكسا پاكسان پاكسان سهم محصولات شيميايي فعال ٣,٠٠٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
شپترو پتروشيمي آبادان پتروشيمي آبادان سهم محصولات شيميايي فعال ٣,٤٦٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
شپديس پتروشيمی پردیس پتروشيمی پردیس سهم محصولات شيميايي فعال ١٦,٤٢٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
شپلي پلي اكريل ايران پلي اكريل سهم محصولات شيميايي فعال ١,٢٧٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
شپمچا شيميايي پارس پامچال پامچال سهم محصولات شيميايي فعال ١٧,٩٤٣ ٢٧/١١/١٣٩٣
شپنا پالايش نفت اصفهان نفت اصفهان سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال ١١,٢٥١ ١٦/٠٤/١٣٩٣
شتولي تولي پرس- تولي پرس- سهم محصولات شيميايي غيرفعال ٤,٧٣٢ ١٦/٠٤/١٣٩٣
شتهران تهران شيمي تهران شيمي سهم مواد و محصولات دارويي فعال ١٨,٥٨٩ ٠٦/١٢/١٣٩٣
شجي شرکت پالایش نفت جی پالایش نفت جی سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال ١,٠٠٠ ١٦/٠٤/١٣٩٣
شخارك پتروشيمي خارك پتروشيمي خارك سهم محصولات شيميايي فعال ١٦,٤١٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
شدوص دوده صنعتي پارس دوده صنعتي پارس سهم محصولات شيميايي فعال ٢,٧٥٣ ٢٩/١١/١٣٩٣
شركت بورس شركت بورس شركت بورس سهم واسطه گری های مالی و پولی غيرفعال  
شرنگي صنايع شيميايي رنگين- شيميايي رنگين- سهم محصولات شيميايي غيرفعال ١,٦١١ ١٦/٠٤/١٣٩٣
شزنگ تجهيز نيروي زنگان زنگان سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي غيرفعال ٢,٧٨٦ ٠٦/٠٢/١٣٩٣
شسپا نفت سپاهان نفت سپاهان سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال ٩,٤٨١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
شسپهر كارخانجات توليدي سپهر رنگ سپهر رنگ سهم محصولات شيميايي غيرفعال ١,٥٨٣ ٢٤ /٤/١٣٨٥
شسم توليد سموم علف كش علفكش سهم محصولات شيميايي غيرفعال ٢,٥٥١ ٢٩/١١/١٣٩١
شسينا صنايع شيميايي سينا شيمي - سينا سهم محصولات شيميايي فعال ٧,١٨٦ ٠٢/١٢/١٣٩٣
شصفها پتروشيمي اصفهان پتروشيمي اصفهان سهم محصولات شيميايي فعال ٩,٣٦٧ ١٦/٠٤/١٣٩٣
شصفهاح حق تقدم پتروشيمي اصفهان حق تقدم شصفها سهم محصولات شيميايي غيرفعال  
شطيف سرمايه گذاري سايپا (صنايع رنگ و رزين طيف سايپا) سرمايه گذاري سايپا١ سهم محصولات شيميايي غيرفعال ١,٠١٩ ١٥/٠٧/١٣٨٧
شفارا پتروشيمي فارابي پتروشيمي فارابي سهم محصولات شيميايي فعال ٨,٧٤١ ٠٥/١٢/١٣٩٣
شفارس صنايع شيميايي فارس شيميايي فارس سهم محصولات شيميايي فعال ٤,٩٤٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
شفن پتروشيمي فن آوران فن آوران سهم محصولات شيميايي فعال ٢٦,٨٨٧ ٠٥/١٢/١٣٩٣
شكربن كربن ايران كربن سهم محصولات شيميايي فعال ٢,١٧١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
شكف كف. كف. سهم محصولات شيميايي غيرفعال ٦,٠٨٥ ١٦/٠٤/١٣٩٣
شكلر نيرو كلر نيرو كلر سهم محصولات شيميايي فعال ٤,٢٦٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
شگل گلتاش گلتاش سهم محصولات شيميايي فعال ٩,٢٢٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
شلعاب لعابيران لعابيران سهم محصولات شيميايي فعال ٢,٢١٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
شلوان پارس الوان پارس الوان سهم محصولات شيميايي غيرفعال  
شلياف الياف الياف سهم محصولات شيميايي فعال ١,١٨٩ ٢٨/٠٢/١٣٨٤
شملي ملي شيمي كشاورز ملي شيمي سهم محصولات شيميايي غيرفعال ٢,٤٩٢ ٢٧/١٢/١٣٨٤
شمواد توليد مواد اوليه و الياف مصنوعي الياف مصنوعي سهم محصولات شيميايي فعال ٣,٤٦٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
شنفت نفت پارس نفت پارس سهم فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فعال ١٣,٧٣٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
شوش هنكل پاك وش پاك وش سهم محصولات شيميايي غيرفعال ٦,٧٩٥ ١٦/١٢/١٣٩٠
شهرداري تبريز اوراق مشارکت ٤ ساله شهرداری تبریز (نگین تبریز ) مشارکت شهرداری تبریز مشاركت فعال  
شهرداري قم توسعه شهرداري قم توسعه شهرداري قم مشاركت فعال  
شهرسازي هشتم اوراق ساختمان شهرسازی هشتم ساختمان شهرسازی هشتم گواهي سپرده فعال  
شهرسازي هشتم ١٩.٥ اوراق ساختمان شهرسازی هشتم ١٩.٥ ساختمان شهرسازی هشتم ١٩.٥ گواهي سپرده فعال  
شيراز پتروشيمي شيراز پتروشيمي شيراز سهم محصولات شيميايي فعال ٣,٤١١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
شيران صنايع شيميايي ايران شيميايي ايران سهم محصولات شيميايي فعال ٧,٨٠٤ ٠٢/١٢/١٣٩٣
شيلن توليد الياف پلي پروپيلن پلي پروپيلن سهم محصولات شيميايي غيرفعال ٢,١٠٠ ١٠/٠٤/١٣٨٥
شيلون پارسيلون پارسيلون سهم محصولات شيميايي غيرفعال ٢٦٧ ٢٦/٠٤/١٣٨٥
صادرات پنجم ١٨% گواهی سپرده بانک صادرات مرحله پنجم ١٨% گواهی سپرده صادرات سال نود ١٨ % مشاركت فعال  
صادرات پنجم ٢٠% گواهی سپرده بانک صادرات مرحله پنجم ٢٠% گواهی سپرده صادرات سال نود ٢٠ % مشاركت فعال  
صكاوه٧٠٦ اوراق اجاره فولادكاوه جنوب كيش اجاره فولادكاوه مشاركت فعال ١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
صنعتي و معدني ١٨ تأمین مالی طرحهای صنعتی و معدنی نیمه تمام و در دست اجرا ١٨ درصد طرحهای صنعتی و معدنی ١٨ درصد مشاركت فعال  
صنعتي و معدني ٢٠ تأمین مالی طرحهای صنعتی و معدنی نیمه تمام و در دست اجرا ٢٠ درصد طرحهای صنعتی و معدنی ٢٠ درصد مشاركت فعال  
صنوين صندوق سرمايه‌گذاري صنوين-مختلط سپهر اندیشه نوین ETF واحد صندوق مختلط صندوق سرمايه گذاري قابل معامله فعال ١١,٢٢٢ ٠٢/١٢/١٣٩٣
طرح اسقاط خودروهاي فرسوده(١٦.٥) طرح اسقاط خودروهاي فرسوده و جايگزيني خودروهاي نو(١٦.٥) طرح اسقاط خودروهاي فرسوده و جايگزيني خودروهاي نو(١٦.٥) مشاركت فعال  
طرح اسقاط خودروهاي فرسوده(١٧) طرح اسقاط خودروهاي فرسوده و جايگزيني خودروهاي نو(١٧) طرح اسقاط خودروهاي فرسوده و جايگزيني خودروهاي نو(١٧) مشاركت فعال  
طرح بازسازي شهري طرح بهسازي و بازسازي بافتهاي فرسوده شهري طرح بهسازي و بازسازي بافتهاي فرسوده شهري مشاركت فعال  
طرح برقي آبي اوراق مشارکت ٤ ساله طرح های برقی آبی مشارکت طرح های برقی آبی مشاركت فعال  
طرح تملك طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي دولت طرح تملك مشاركت فعال  
طرح قزوين ١٦.٥ طرح احداث پروژه هاي تجاري ، مسكوني در بافت فرسوده شهر قزوين ١٦.٥ طرح پروژه هاي شهر قزوين ١٦.٥ مشاركت فعال  
طرح قزوين ١٧ طرح احداث پروژه هاي تجاري ، مسكوني در بافت فرسوده شهر قزوين ١٧ طرح پروژه هاي شهر قزوين ١٧ مشاركت فعال  
طرح مسكن ١٦.٥ طرح مسكن ١٦.٥ طرح مسكن ١٦.٥ مشاركت فعال  
طرح مسكن ١٧ طرح مسكن ١٧ طرح مسكن ١٧ مشاركت فعال  
عگلسنگ١ اوراق سلف استاندارد سنگ آهن سلف سنگ آهن مشاركت فعال ١,٩٠٦,٥٠١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
عمراني ١-٨٦ طرح هاي عمراني دولت مرحله اول ٨٦ طرح هاي عمراني دولت مرحله اول ٨٦ مشاركت فعال  
عمراني هشتم طرح هاي عمراني مرحله ٨ دولتي عمراني هشتم مشاركت فعال  
غاذر كشت وصنعت پياذر كشت وصنعت پياذر سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ٤,٤٢٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
غارد آرد تجارت- آرد تجارت- سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر غيرفعال  
غالبر لبنيات كالبر كالبر سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ١,١٩٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
غبشهر صنعتي بهشهر صنعتي بهشهر سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ٧,٣٧٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
غبهپاك صنعتي بهپاك بهپاك سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر غيرفعال ١,١٠٣ ٢١/٠٨/١٣٨٧
غبهنوش بهنوش ايران بهنوش سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ٤,٥٦٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
غپارس روغن نباتي پارس روغن پارس سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر غيرفعال ١,٤٥٥ ٢٤/١١/١٣٨٤
غپاك لبنيات پاستوريزه پاك لبنيات پاك سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ٤,٧٨٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
غپيچك پيچك پيچك سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر غيرفعال ١,٠٠٠ ٣٠/١١/١٣٨٤
غپينو پارس مينو پارس مينو سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ٣,١٧٨ ٢٩/١١/١٣٩٣
غجهان روغن نباتي جهان روغن جهان سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر غيرفعال ٩٥٥ ٠١/١٢/١٣٨٤
غچين مجتمع كشت و صنعت چين چين چين چين سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ١٨,٩٣١ ٢٩/١١/١٣٩٣
غدام خوراك دام پارس دام پارس سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ٩,٨٩١ ٠٨/١١/١٣٩٣
غدشت دشت مرغاب دشت مرغاب سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ٨,٤٢٦ ٢٧/١١/١٣٩٣
غدير ١٦.٥ طرح غدير ١٦.٥ طرح غدير ١٦.٥ مشاركت فعال  
غدير ١٧ طرح غدير ١٧ طرح غدير ١٧ مشاركت فعال  
غدير دوم ١٦.٥ طرح غدير دوم ١٦.٥ طرح غدير دوم ١٦.٥ مشاركت فعال  
غدير دوم ١٧ طرح غدير دوم ١٧ طرح غدير دوم ١٧ مشاركت فعال  
غساسا ساسان ساسان سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر غيرفعال ٥١٠ ١٣/٠٣/١٣٨٨
غسالم سالمين سالمين سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ٣,٠٦٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
غشاب شهداب شهداب سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر غيرفعال ٢,٠٠١ ٠٤/٠٥/١٣٨٣
غشاذر شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي پگاه آذربايجان سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ١,١٣٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
غشان شير پاستوريزه پگاه خراسان پگاه خراسان سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ٦,٩١٠ ٠٦/١٢/١٣٩٣
غشصفا شيرپاستوريزه پگاه اصفهان پگاه اصفهان سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ٨,١٠١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
غشوكو شوكو پارس شوكو پارس سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر غيرفعال ٨٧١ ٢٧/١٠/١٣٨٤
غشهد شهد ايران شهد ايران سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ١,٩٥٩ ٢٩/١١/١٣٩٣
غصينو صنعتي مينو (خرمده) صنعتي مينو سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر غيرفعال ٢٢,٤٠٤ ١٠/٠٨/١٣٩٣
غگرجي بيسكويت گرجي گرجي سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ٣,٣٥٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
غگرگ كشت و صنعت گرگان كشت و صنعت گرگان سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر غيرفعال ٢,٢٠٠ ٠٩/٠٥/١٣٨٤
غگل گلوكوزان گلوكزان سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ٤٣,٠٦٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
غمارگ مارگارين مارگارين سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ٣,٠٠٦ ٢٩/١١/١٣٩٣
غمشهد فراورده هاي غذايي مشهد غذايي مشهد سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر غيرفعال ٩٩٩ ١٩/١٠/١٣٨٤
غمهرا توليدي مهرام مهرام سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ٨,١٢٨ ٢٩/١١/١٣٩٣
غناب صنعتي ناب صنعتي ناب سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر غيرفعال ٤,٥١٩ ١٩/٠٧/١٣٩٠
غنوش نوش مازندران نوش مازندران سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فعال ٣,٩٥٣ ٢١/١١/١٣٩٣
غويتا ويتانا ويتانا سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر غيرفعال ٤,٠٠٠ ٠٩/٠٨/١٣٨٤
غيوان كيوان كيوان سهم محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر غيرفعال ٣,٢١٠ ٠٧/٠٧/١٣٨٩
فاذر صنايع آذراب آذرآب سهم ساخت محصولات فلزي فعال ٢,٨٩٤ ٠٦/١٢/١٣٩٣
فاراك ماشين سازي اراك ماشين سازي اراك سهم ساخت محصولات فلزي فعال ٦,٤٨٧ ٠٦/١٢/١٣٩٣
فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس پتروشیمی خلیج فارس سهم محصولات شيميايي فعال ١٠,٢٢٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
فاسمين كالسيمين كالسيمين سهم فلزات اساسي فعال ٢,٨٢٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
فالبر صنايع بسته بندي البرز بسته بندي البرز سهم ساخت محصولات فلزي غيرفعال ١,٤٨٠ ٢٨/١٠/١٣٨٤
فالوم آلومتك آلومتك سهم فلزات اساسي غيرفعال ٢,١٤٧ ١٧/٠٥/١٣٩١
فاما صنعتي آما صنعتي آما سهم ساخت محصولات فلزي فعال ٤,٦٤٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
فاون آونگان آونگان سهم ساخت محصولات فلزي غيرفعال ٤,٨٦١ ٢٠/٠٤/١٣٨٤
فاهواز نورد و لوله اهواز لوله اهواز سهم فلزات اساسي غيرفعال ٥٥٩ ١٩/٠٣/١٣٨٨
فايرا آلومينيوم ايران آلومينيوم ايران سهم فلزات اساسي فعال ٧,١٠١ ٠٦/١٢/١٣٩٣
فباهنر مس شهيد باهنر مس شهيد باهنر سهم فلزات اساسي فعال ١,٩٣٦ ٠٦/١٢/١٣٩٣
فبستم صنايع بسته بندي مشهد - بسته بندي مشهد - سهم ساخت محصولات فلزي فعال ٥٢٤ ١٧/٠١/١٣٩٠
فبيرا صنايع بسته بندي ايران بسته بندي ايران سهم ساخت محصولات فلزي غيرفعال ٦٥٦ ٢٨/٠٣/١٣٩١
فپارس آلومينيوم پارس آلومينيوم پارس سهم فلزات اساسي غيرفعال ٧٣٠ ٠٣/٠٤/١٣٨٨
فپاي پايساز پايساز سهم ساخت محصولات فلزي غيرفعال ١٥,٩٤١ ٢٧/٠٤/١٣٨٤
فپرو گروه صنعتي نورد و پروفيل پارس صنعتي نورد و پروفيل پارس سهم فلزات اساسي غيرفعال ٢,١١١ ١٢/٠٢/١٣٨٤
فپنتا سپنتا سپنتا سهم فلزات اساسي فعال ١٣,١٤٨ ٢٧/١١/١٣٩٣
فجام جام دارو جام دارو سهم ساخت محصولات فلزي فعال ١٢,٠٩٢ ٠٦/١٢/١٣٩٣
فجر فولاد اميركبير كاشان فولاد اميركبير سهم فلزات اساسي فعال ١٠,٩٨٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣
فجر ٨٦ پتروشيمي فجر ٨٦ پتروشيمي فجر ٨٦ مشاركت فعال  
فجوش جوش و اكسيژن ايران جوش و اكسيژن سهم ساخت محصولات فلزي غيرفعال ١,٣٩٥ ١٧/٠٧/١٣٩٠
فخاس مجتمع فولاد خراسان فولاد خراسان سهم فلزات اساسي فعال ٦,٢٩٤ ٢٨/١١/١٣٩٣
فخوز فولاد خوزستان فولاد خوزستان سهم فلزات اساسي فعال ٥,٠٣٥ ٢٩/١١/١٣٩٣
فرآور فرآوري موادمعدني ايران فرآوري معدني سهم فلزات اساسي فعال ٢,٨٨٨ ٠٦/١٢/١٣٩٣